Mae pedwar person yn rhan o'r Uwch Dîm Arwain: Nick Capaldi, Sian Tomos, Diane Hebb a Rebecca Nelson. Darllenwch mwy am eu cefndiroedd a'u meysydd arbenigol isod.

Nick Capaldi, Prif Weithredwr

Bu Nick Capaldi yn Brif Weithredwr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru ers mis Medi 2008. Bu'n Gyfarwyddwr Gweithredol yng Nghyngor Celfyddydau Lloegr, De Orllewin Lloegr, a chyn hynny, bu'n Brif Weithredwr yn South West Arts. Bu Nick Capaldi yn aelod Bwrdd o Culture South West ac yn Gadeirydd ar Bartneriaeth Datblygu Diwylliannol Bryste, menter gyhoeddus/preifat arloesol.

Yn ystod ei gyfnod gyda Chyngor Celfyddydau Lloegr, elwodd De Orllewin Lloegr ar fuddsoddiad cyfalaf gan y Loteri gwerth £75m, a chwaraeodd Nick Capaldi ran flaenllaw yn y gwaith o sicrhau rhai o gyfleusterau celfyddydol a diwylliannol pwysicaf y rhanbarth.

Graddiodd o Ysgol Gerdd Chethams ym Manceinion, Coleg Brenhinol Cerdd a Phrifysgol Dinas Llundain, a dechreuodd Nick Capaldi ei yrfa ym maes y celfyddydau fel pianydd proffesiynol. Roedd hyn yn cynnwys nifer o berfformiadau cyngerdd yn ogystal â darllediadau ar y radio a'r teledu.

Sian Tomos, Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau)

Sian Tomos yw Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio Cyngor Celfyddydau Cymru. Bwriad y rôl yw cydbwyso nodau artistig y sector ynghyd â’r angen i fod yn wydn, yn flaengar ac yn gydweithredol – yn enwedig ym maes modelau busnes, sgiliau ac hyfforddiant a mentergarwch.

Mae hefyd yn cymryd rôl ehangach fel rhan o Dîm Rheoli Uwch Cyngor Celfyddydau Cymru a hi sy’n cynnig arweiniad strategol a r gyfer awdurdodau lleol a datblygiad cynaliadwy.

Ar ôl iddi astudio yn Ysgol Gelf a Dylunio Coventry a hyfforddi yn niwydiant y papurau newydd ac fel ysgrifenwraig copi hysbysebion, cafodd Sian yrfa llwyddiannus iawn ym maes cysylltiadau cyhoeddus am rai blynyddoedd gan weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac Amgueddfa ac Orielau Cenedlaethol Cymru, ymhlith eraill.

Ymunodd â Chyngor Celfyddydau Cymru yn y dechreuad yn 1994 er mwyn dychwelyd at ei phrif ddiddordeb, y celfyddydau. Yn ei gyrfa mae wedi ymgymryd ag ystod eang o rolau, gan gynnwys bod yn arweinydd strategol ar gyfer marchnata’r celfyddydau yng Nghymru, arwain adolygiad o ddarpariaeth gerddoriaeth yng ngogledd Cymru, swyddog cynllunio, uwch swyddog prosiectau cyfalaf.

Hi hefyd oedd Cyfarwyddwr Rhanbarth Gogledd Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, am 10 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, trawsnewidiwyd darpariaeth gelfyddydol yn y rhanbarth yn sgil ailagor adeiladau megis Canolfan Grefft Rhuthun, Mostyn, a Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. Bu Sian hefyd yn pledio achos Galeri Caernarfon yn gryf wrth iddo ddatblygu fel menter gymdeithasol.

Ar hyn o bryd mae’n gyfrifol am dîm sy’n gweithio ar nifer o bartneriaethau a chydweithrediadau celfyddydol blaengar gan gynnwys rhaglen adfywio arloesol Creu Cymunedau Cyfoes, sy’n defnyddio’r celfyddydau a chreadigrwydd fel modd o wella’r gofodau lle mae pobl yn byw, gweithio a chwarae. Cyfrifoldebau allweddol eraill y Tîm Menter ac Adfywio yw Datblygu’r Diwydiant Cerddorol, Partneriaethau Darlledu, Celfyddydau Digidol, Cynllun Casglu, Sgiliau a Hyfforddiant, Datblygu Busnes a Chelfyddydau a Busnes.

Bu Sian yn aelod o nifer o bwyllgorau a grwpiau ac mae’n gyn-gadeirydd annibynnol o Bwyllgor Safonau Cyngor Gwynedd. Mae’n angerddol am y Gymraeg a phynciau amgylcheddol, ac mae’n aelod o grwpiau monitro’r Gymraeg a Datblygiad Cynaliadwy Cyngor Celfyddydau Cymru. Fe’i penodwyd yn ddiweddar i’r Comisiwn Newid Hinsawdd yng Nghymru ac mae wedi arloesi gyda dull o arwain yn y maes hwn yn sector y celfyddydau.

Diane Hebb, Cyfarwyddwr (Ymgysylltu â’r Celfyddydau)

Diane Hebb yw Cyfarwyddwr Ymgysylltu ac Ymgyfranogi Cyngor Celfyddydau Cymru. Yn ei rôl mae’n datblygu, rheoli a gweithredu strategaethau a rhaglenni sy’n galluogi mwy o bobl i greu, mwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau yng Nghymru.

Wedi cwblhau ei gradd mewn dawns, symudodd Diane i Gymru i ymuno â chwmni dawns mewn addysg ac yna fe weithiodd fel Animateur Dawns a Chydlynydd Tîm gyda Chelfyddydau Cymunedol Rhondda.

Ymunodd â Chyngor Celfyddydau yn 1992 fel y Swyddog Dawns ac yn ystod ei gyrfa bu’n ymgymryd â sawl rôl a chyfrifoldeb amrywiol. Bu’n arweinydd strategol ar gyfer Cynhwysiad a Chymryd Rhan, mae wedi drafftio strategaeth cydraddoldeb cyntaf y Cyngor a bu’n gydawdur ac yn goruchwylio gweithredu ei strategaeth gyntaf ar gyfer y celfyddydau a phobl ifainc.

Ar hyn o bryd mae’n gyfrifol am dîm sy’n gweithio mewn nifer o feysydd, gan gynnwys gwaith wedi’i gomisiynu gyda’r nod o hybu’r agenda ymgysylltu ac ymgyfranogi. Yn bennaf yn eu mysg y mae ei rôl bresennol, yn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu Cynllun Dysgu Creadigol uchelgeisiol a blaengar i Gymru, er mwyn gweithredu argymhellion adolygiad Yr Athro Dai Smith o’r celfyddydau mewn addysg.

Ymhlith cyfrifoldebau allweddol eraill y Tîm Ymgysylltu ac Ymgyfranogi mae

  • Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor,
  • y celfyddydau ac iechyd,
  • datblygu cynulleidfaoedd a
  • datblygu lleoliadau cyflwyno Cymru,
  • y celfyddydau cyfranogol
  • celfyddydau cymuned
  • celfyddydau a phobl ifanc
  • dysgu creadigol
  • teithio cymunedol
  • cynllun Noson Allan

Mae Diane yn angerddol am ymgysylltiad y gymuned a’r effaith drawsffurfiol y gall y celfyddydau gael ar fywyd unigolion a chymunedau.

Rebecca Nelson, Cyfarwyddwr (Cyllid a Gwasanaethau Busnes)

Dechreuodd Rebecca ei swydd ym Mehefin 2019. Bydd manylion bywgraffyddol yn ymddangos yma yn fuan.