Yr Arglwydd Elis Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, sy'n penodi aelodau'r cyngor. Maent fel arfer yn rhan o'r cyngor am dair blynedd, ond mae modd ail-benodi unigolion am gyfnod pellach o dair blynedd. 

Phil George, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Phil yn Gadeirydd y Cyngor ers Ebrill 2016. Pan gafodd ei benodi, ymddiswyddodd o fod yn Gyfarwyddwr Creadigol Green Bay, y cwmni cynhyrchu teledu yng Nghaerdydd. Mae’r cwmni’n arbenigo mewn prosiectau dogfennol o safon i ddarlledwyr Cymru, Prydain a thramor. Enillodd y cwmni nifer o wobrau yn BAFTA a'r Ŵyl Ffilm a Theledu Geltaidd a gydsefydlodd Phil yn 2001. Cyn hynny, roedd yn Bennaeth y Celfyddydau, Cerddoriaeth a Rhaglenni Nodwedd yn BBC Cymru.

Mae’n hanu o Gwm Rhondda lle cafodd ei addysgu cyn mynd i Goleg Eglwys Crist, Rhydychen. Mae ganddo Ddoethuriaeth er Anrhydedd o Brifysgol y De. Yn 2011 cafodd wobr Ysbrydoli Cymru am ei waith yn National Theatre Wales a Green Bay.

Andrew Miller

Mae profiad Andrew yn rhychwantu diwydiannau diwylliannol Prydain. Dechreuodd ei yrfa ym myd darlledu yn yr 1980au fel y cyflwynydd anabl cyntaf ym myd teledu prif ffrwd ym Mhrydain. Wedyn bu’n gynhyrchydd a chyfarwyddwr rhaglenni dogfen celfyddydol a cherddorol. Gyda Chyngor Celfyddydau Lloegr roedd yn Bennaeth y Celfyddydau Perfformio yn rhanbarth Canolbarth Lloegr. Wedyn ef oedd Pennaeth cyntaf Rhaglennu Creadigol yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru. Sefydlodd hefyd ganolfan gelfyddydol newydd yng nghanol Caerdydd i hyrwyddo cerddoriaeth glasurol, opera a'r theatr.

Mae’n torri cwys newydd drwy fod yn aelod o Gyngor Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Celfyddydau Lloegr. Ym 2018 penodwyd ef gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau i fod yn bencampwr y Llywodraeth yn sector y celfyddydau a diwylliant - i wella hyfforddiant, mynediad a chyfleoedd cyflogaeth i bobl anabl.

Andy Eagle

Mae Andy yn aelod o’r Cyngor ers Rhagfyr 2016. Dechreuodd ei yrfa yng Nghymru fel Pennaeth Marchnata yn Theatr y Grand, Abertawe. Wedyn aeth yn Bennaeth Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Castell-nedd Port Talbot. Yn y cyfnod 2000–2011 roedd yn Gyfarwyddwr Theatr Brycheiniog, Aberhonddu. Ers 2011 mae'n Brif Weithredwr Chapter Caerdydd. Yn 2014 roedd ar secondiad i'r Cyngor Prydeinig yn y Balcanau Gorllewinol ym Meograd, Serbia lle bu’n cynghori sefydliadau celfyddydol am weithgareddau artistig a busnes Chapter.

Roedd hefyd yn aelod o fwrdd Theatr Gerdd Cymru ac Opera Dinas Abertawe. Bellach mae’n byw yng Nghaerdydd

Dafydd Rhys

Cafodd Dafydd yrfa hir yn niwydiant y teledu, yn gynhyrchydd cynnwys a darlledwr. Dechreuodd ar ei yrfa gydag HTV Cymru cyn symud i'r sector annibynnol. Bu'n gweithio hefyd yn Olygydd Comisiynu yn S4C ac ef oedd Cyfarwyddwr Cynnwys y Sianel o 2012 tan Hydref 2016.

Iwan Bala

Artist, darlithydd ac ysgrifwr yw Iwan Bala sydd wedi arddangos yn eang yng Nghymru a thramor dros dri degawd a chyhoeddi llyfrau am gelfyddydau cyfoes Cymru. Mae ei waith mewn llawer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat gan gynnwys un Amgueddfa Cymru, Caerdydd.

Bu'n gweithio i Gywaith Cymru ym maes celfyddyd gyhoeddus a dysgu ar gyrsiau BA ac MA mewn Celfyddyd Gain. Ar hyn o bryd ef yw Arholwr Allanol y cwrs Meistr mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd ac mae'n ymchwilio ar gyfer PhD ar bwnc 'Estheteg Warcheidiol' ym Mhrifysgol y De.

Kate Eden

Mae gan Kate dros bymtheg mlynedd o brofiad o swyddi arwain uwch dros Brydain a thramor ym maes diwydiant. Mae ar y Cyngor ers Ebrill 2017.

Mae ei harbenigedd ym maes materion cyhoeddus, polisi a chyfathrebu strategol yn dod yn bennaf o’r sector fferyllol. Mae hefyd wedi gweithio ar bolisi ynni a gwyddoniaeth.

Cafodd ei geni a'i magu yn y Gogledd. Aeth i Ysgol Alun yn yr Wyddgrug cyn astudio Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol yng Ngholeg y Brenin, Caergrawnt. Bellach mae’n byw yn y Bannau Brycheiniog ac yn dysgu’r Gymraeg. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio yno.

Marian Wyn Jones

Mae Marian yn gyn-bennaeth Canolfan y BBC yn y Gogledd. Mae ganddi hefyd yrfa newyddiadurol sy'n rhychwantu tri degawd. Ar hyn o bryd mae'n ymgynghorydd ar y cyfryngau ac yn aelod o nifer o gyrff cyhoeddus ac ymddiriedolaethau elusennol.

Michael Griffiths OBE

Bu Michael yn brifathro Ysgol Uwchradd Caerdydd am bedair blynedd ar ddeg tan Awst 2011. Cyn hynny bu'n bennaeth ar Ysgol Gyfun y Barri am chwe blynedd. Ef oedd cadeirydd cyntaf gweithrediaeth iNet Cymru (Rhwydwaith Rhyngwladol i Drawsnewid Addysg) o 2008 hyd 2011. Cafodd ei secondio’n ymgynghorydd proffesiynol i Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2008. Roedd yn awdur a chyd-awdur nifer o adroddiadau addysgol Llywodraeth Cymru. Mae hefyd wedi bod yn aelod o sawl pwyllgor i Lywodraeth Cymru ac wedi ymgymryd â sawl rôl fel ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru. Rhwng 2017 a 2020 roedd yn cyd-arwain un o chwe grŵp a oedd yn llunio'r cwricwlwm newydd i Gymru. Ar hyn o bryd mae’n ymgynghorydd addysgol sy'n canolbwyntio'n bennaf ar arweinyddiaeth a sgiliau meddwl. Mae'n Gadeirydd Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Alison Mears Esswood

Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad ym maes addysg gerddorol yn sector yr ysgol a'r conservatoire. Ar hyn o bryd hi yw Cyfarwyddwr Diogelu ac Artistiaid Ifanc Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall. Hi sy’n gyfrifol am yr holl hyfforddiant arbenigol i’r rhai dan 18 oed ym meysydd Cerddoriaeth, Drama a'r Celfyddydau Cynhyrchu sy’n cynnwys:

· y Guildhall Iau

· Canolfan Cerddorion Ifanc Llundain

· pedair canolfan ranbarthol

· Cerddorfa Symffoni Ysgolion Llundain

Cyn hynny roedd ganddi swyddi rheoli eraill yn y Guildhall gan gynnwys pennaeth y Guildhall Iau. Yn 2017 cafodd ei gwneud yn Gymrawd i’r Guildhall.

Roedd yn gyd-gyfarwyddwr artistig yn Ŵyl Machen Isaf gan gynnwys adeg dathlu ei hanner can mlynedd yn 2017. Bu'n dysgu yn Adran Iau Coleg Cerdd a Drama Cymru a gweithio’n llawrydd i sawl sefydliad celfyddydol yng Nghaerdydd. Am ddeng mlynedd roedd yn aelod hefyd o Gorws Cenedlaethol BBC Cymru.

Devinda De Silva

Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes newid cymdeithasol. Mae wedi gweithio mewn partneriaeth gyda chymunedau ledled Cymru a thramor gan ganolbwyntio ar y celfyddydau a'u gallu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb ac annog cyfranogiad ehangach a mwy ystyrlon.

Ef yw un o sylfaenwyr National Theatre Wales. Ac yntau’n Bennaeth Cydweithio, mae wedi arwain ar greu a datblygu’r rhaglen TEAM – dull arloesol y theatr o ymgysylltu.

Ar hyn o bryd mae ganddo swyddi ymgynghorol gyda Sefydliad Baring a Choleg Caerdydd a’r Fro.

Gwennan Mair Jones

Hi yw Cyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd ers dwy flynedd. Yno mae’n arwain tîm o saith a nifer o bobl lawrydd o’r Gogledd a’r tu hwnt. Roedd ei hangerdd dros y celfyddydau ac ymgysylltu cymunedol wedi dod o’i magwraeth wledig yn Llan Ffestiniog ar fferm ei rhieni. Yn ddeunaw oed aeth i astudio Drama Gymunedol yn Sefydliad Celfyddydau Perfformio Lerpwl. Wedyn daeth yn ôl i’r Gogledd i weithio gyda’r Frân Wen ar Ynys Môn. Yno llwyddodd i ddod â theatr at y gymuned drwy’r Gymraeg. Mae ei hangerdd yn parhau gyda Theatr Clwyd gan gynyddu’r gwaith sy’n digwydd drwy’r Gymraeg gyda gweithdai gyda’r gwahanol genedlaethau, ymgysylltu â’r gymuned a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o hwyluswyr Cymraeg. Wrth wraidd ei gwaith y mae cymuned a hygyrchedd a sut mae’r celfyddydau yn gallu newid cymunedau.

Lhosa Daly

Hi yw Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweithrediadau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y De. Cyn hynny hi oedd Cyfarwyddwr Gweithredol Ynys Spike, hwb creadigol Bryste.

Yno roedd ganddi gyfrifoldeb cyffredinol dros weithrediadau, masnachu, ymwelwyr, cyllid a chodi arian.

Cyn hynny, roedd yn Bennaeth Datblygu yn Oriel Gyfoes Turner, Margate. Hi yw:

· Cadeirydd Sefydliad Cyfarwyddwyr Bryste

· Is-gadeirydd, Creadigol a Digidol i Bartneriaeth Menter Leol Gorllewin Lloegr

· Ymddiriedolwr Canolfan y Gyfraith dros Avon a Bryste

· Cynrychiolydd y De-orllewin i Engage, y Gymdeithas Genedlaethol am Addysg Oriel

Mae’n gyfreithiwr cymwys ym Mhrydain ac Efrog newydd. Roedd wedi astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Manceinion cyn gweithio i rai o'r sefydliadau proffesiynol mwyaf y byd, gan gynnwys:

· Cyfreithwyr Andersen, Manceinion

· Herbert Smith, Llundain

· Ernst a Young, Efrog Newydd

Ers dychwelyd i Brydain mae’n gweithio i KPMG ac Ernst a Young ym Mryste.

Sarah Younan

Cafodd ei geni yn yr Almaen a’i chodi yng Nghenia. Bu’n gweithio ym meysydd adfer gwaith celf, theatr a chynllunio llwyfan yn yr Almaen, Ffrainc a'r Iseldiroedd. Symudodd i Gymru yn 2009 i astudio serameg. Gydag ysgoloriaeth AHRC cafodd PhD o Ysgol Gelf Caerdydd yn 2015. Roedd ei hymchwil yn canolbwyntio ar ddefnyddio casgliadau treftadaethol wedi'u digideiddio mewn amgueddfeydd yn adnoddau o ddiwylliant agored, creadigol ac addysgol.

Mae wedi arddangos gwaith ym Mhrydain a thramor ac wedi gweithio yn y sector amgueddfaol yn Ffrainc a Thwrci. Mae’n angerddol am greu cyfleoedd drwy ddiwylliant. Ar hyn o bryd hi yw Cydlynydd Ymgysylltu Ieuenctid.

Tudur Hallam

Mae wedi’i benodi i Gadair y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe. Yno mae ganddo brofiad o ddarlithio ac ymchwilio ers 20 mlynedd. Mae'n awdur academaidd a bardd. Yn 2010 roedd wedi ennill cadair yr Eisteddfod ac eleni bydd yn cyhoeddi cyfrol o farddoniaeth. Ymhlith ei gyhoeddiadau mae ymdriniaethau:

· am lenyddiaeth a theatr Cymru

· am berthynas y Gymraeg a’r Saesneg yng Nghymru

· am Saunders Lewis a Dylan Thomas, comisiwn i’r Academi Brydeinig

Yn ddiweddar aeth yn Athro Ymchwil sy’n ymweld â Phrifysgol Houston. Yno mae’n datblygu gwaith cymharol ym maes diwylliannau deuol, diolch i gymrodoriaeth gan Gomisiwn Fullbright. Mae’n dod o Sir Gâr lle mae’n byw gyda’i deulu. Mae hefyd yn llywodraethwr mewn ysgol leol ac yn hyfforddwr pêl-droed i bobl ifanc yng Nghwm Gwendraeth.

Victoria Provis

Mae’n dod o Gaerdydd yn wreiddiol. Roedd wedi astudio yng Ngholeg yr Iwerydd cyn symud dramor i ennill BA (Anrhydedd) mewn Economeg ym Mhrifysgol Colymbia Brydeinig ac MBA yn Sefydliad Gweinyddu Busnes Ewrop yn Ffrainc. Cafodd yrfa yn y meysydd hyn:

· cyfathrebu corfforaethol (Burson-Marsteller)

· ymgynghori strategol (McKinsey a’i gwmni)

· recriwtio (Odgers Berndtson, Llundain a Chaerdydd)

Yn ddiweddar mae wedi treulio cyfnodau yn y swyddi anweithredol hyn:

· Aelod o Glas Cymru

· Aelod o Fwrdd Ymgynghorol Twristiaeth Cymru

· Ymddiriedolwr Amgueddfa Genedlaethol Cymru (2010-Mawrth 2019)

Yn yr Amgueddfa roedd yn cadeirio ei Bwrdd Datblygu pan oedd Sain Ffagan yn cael ei hailddatblygu. Ar hyn o bryd mae'n aelod o Gyngor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.