Mae Sound Progression, sefydliad yng Nghaerdydd sy’n hybu datblygiad cerddorol pobl ifanc, yn cynnal cyfres o sesiynau ar-lein am ddim i bobl ifanc rhwng 10-21 oed. Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal bob wythnos tan ddiwedd Tachwedd 2020. Nod y rhaglen yw cynnig amrywiaeth o weithgareddau ‘aros gartref’ i ysbrydoli pobl ifanc a chynnig canllawiau a gwybodaeth iddynt am ddulliau cynhyrchu a chreu cerddoriaeth.

Mae’r ddarpariaeth yn cynnwys canllawiau “Sut i...” ar gyfer gweithio gyda meddalwedd creu cerddoriaeth am ddim fel Cubase; Logic; Fruity Loops; Garage Band ac Ableton. Ymysg y sesiynau eraill sydd ar gael mae: hyfforddiant lleisiol un i un gan gynnwys technegau ‘Canu ar Lefel Llefaru’ (Speech Level Singing); gweithdai sgwennu caneuon a rapiau; nodiant a theori cerddoriaeth, yn ogystal â gwersi gitâr, gitâr fâs ac allweddellau. Mae ein sesiynau i grwpiau bach yn cynnwys canllawiau ar gyfer datblygu ffrydiau incwm drwy gerddoriaeth, peiriannu sain, a dulliau DJio - gyda sesiynau Holi ac Ateb.

Dywedodd Cadeirydd Sound Progression, Mike Johnson: “Mae ein tîm disglair o weithwyr profiadol ac uchel eu parch o’r diwydiant cerddoriaeth yn cynnig cymysgedd anhygoel o sgiliau penodol ac arbenigeddau. Maent hefyd yn fentoriaid ieuenctid profiadol sy’n gallu rhannu straeon bywyd sy’n ysbrydoli a tharo tant am sut y gwnaethon nhw oresgyn rhwystrau a heriau eu hieuenctid drwy ddatblygu eu hangerdd am gerddoriaeth.”

Cafodd darpariaeth ar-lein Sound Progression ei datblygu mewn ymateb i gyfyngiadau COVID-19. Mae gyda ni sesiynau a gweithgareddau i siwtio pobl ifanc o bob gallu (o ddechreuwyr pur i rai sy’n fwy profiadol) ac rydyn ni’n hybu pob genre ac arddull cerddorol. Cyflwynir y gweithgareddau gan un ar ddeg o fentoriaid cerddoriaeth drwy blatfform ar-lein Zoom - ar ffurf sesiynau un i un neu sesiynau gyda grwpiau bach. Mae’r sesiynau’n rhad ac am ddim ac yn para rhwng 40 ac 80 munud a gall cyfranogwyr ddewis faint bynnag maen nhw eisiau o wahanol sesiynau.

Dywedodd Carole Blade, Rheolwr Cwmni Sound Progression, “Nod ein rhaglen yw ymateb i anghenion pobl ifanc a meithrin llesiant emosiynol wrth greu cyfnewid ystyrlon sy’n tynnu ar ddiddordeb pobl ifanc mewn cerddoriaeth a’i gyfeirio.” Ychwanegodd, “Un o’n cryfderau mawr yw ein gwaith arloesol gyda phobl ifanc sydd wedi’u dadrithio. Rydyn ni’n defnyddio dull gwaith ieuenctid i’w galluogi i fynd i’r afael â’r anfanteision personol, cymdeithasol ac addysgol sy’n eu hwynebu mewn ffordd adeiladol fel y gallant fyw bywydau cadarnhaol, creadigol a chyflawn.”

Mae Rhaglen Gerddoriaeth ‘Aros Gartref’ Sound Progression yn derbyn cefnogaeth hael gan gynllun Loteri Genedlaethol Gyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Sefydliad Cymunedol Cymru a Chyngor Trydydd Sector Caerdydd drwy Grant Cefnogaeth Argyfwng Lleol C3SC - COVID-19 mewn partneriaeth gyda Chefnogi Trydydd Sector Cymru.

Newyddion diweddaraf a gwybodaeth am sut i gymryd rhan: soundprogression.co.uk

Facebook/Sprogression, Twitter @SoundProgressi1 neu Instagram.com/sound_progression