Mae aelodau Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru yn gweithio’n ddiflino gyda’u grwpiau ieuenctid a’u cyfranogwyr drwy gydol y cyfnod o gyfyngiadau symud ac ymbellhau cymdeithasol yn sgil Covid-19.

Mae’r Rhwydwaith yn cefnogi a hyrwyddo nifer o gwmnïau ac unigolion o bob cwr o Gymru. Mae gwaith pwysig yn parhau i gael ei wneud ledled y genedl, fel yr amlinellwyd gan Gadeirydd y Rhwydwaith, Miranda Ballin:

“Mae’r Rhwydwaith mor falch o sut mae ein haelodau’n cysylltu a chydweithio â’i gilydd ac yn cefnogi ei gilydd yn ystod y cyfnod anodd hwn. Roeddem am gymryd y cyfle i ddathlu ychydig o’r gwaith arloesol ac anhygoel sy’n digwydd. Cadwch mewn cysylltiad a gadewch inni wybod beth y gallwn ni ei wneud i’ch cefnogi chi. Rydym yn rhwydwaith dan arweiniad gwirfoddol ac mae ein ffocws yn syml: rhannu’r arferion gorau gyda’r sector celfyddydau ieuenctid.”

Mae Mess Up The MessTheatr Ieuenctid EverymanOperasonicDistrict 14Theatr Ieuenctid Caerffili a Sparc yn cymryd rhan mewn prosiect Capsiwl Amser y Coronafeirws gyda Company Three

Bydd cynhyrchiad nesaf Frân Wen yn cael ei greu a’i berfformio’n gyfan gwbl ar-lein. Ar y 31ain o Ragfyr 2019, cadarnhawyd yr achos cyntaf o’r coronafeirws yn Wuhan, Tsieina… 120960 munud yn ddiweddarach, ac mae’r byd dan gyfyngiadau symud. Mewn 120960 munud, bydd Cwmni Ifanc Frân Wen yn rhannu darn newydd sbon o waith sy’n archwilio’r byd newydd hwn. Yn ystod y 120960 o funudau hyn, bydd y Cwmni Ifanc a thîm o artistiaid proffesiynol yn archwilio’r byd newydd hwn ac yn dathlu dynoliaeth drwy weithdai rhyngweithiol.  

Bu Sparc yn brysur yn datblygu rhaglen o weithgareddau diogel ar-lein gyda’n pobl ifanc. Mae eu gweithgareddau’n cynnwys sesiynau theatr a ffilm ieuenctid wythnosol drwy Zoom, Gwersi Tiwtorial Digital Arts, a Dweud Storïau ar Facebook a YouTube, a sesiynau dawnsio wythnosol a gefnogir gan Afon Community Dance.

Nododd cyfranogwyr o Mess Up The Mess 75 o flynyddoedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf gyda pherfformiad byw. Gwnaethant ddatblygu rhaglen gyfan o gynnwys ac adloniant ar-lein ar gyfer y diwrnod, a gyrhaeddodd uchafbwynt gyda dawns genedlaethol i gyfeiliant We’ll All Meet Again, a ddarlledwyd yn fyw ar Zoom, YouTube a Facebook Live. Meddai Sarah Jones, y Cyfarwyddwr Artistig:

“Roedd ein darllediad a’n fflachdorf ar-lein ar gyfer y Diwrnod VE Rhithwir yn llwyddiant mawr. O edrych yn ôl, roedd yr holl gyfranogwyr ifanc a hŷn a’r tîm yn gwerthfawrogi’r ymdeimlad o gysylltiad â chymuned yn fawr. Gan wybod y gallwn barhau i ganfod ffyrdd os ydym yn cydweithio i wneud celfyddyd a bod yn rhan o rywbeth. Rydym yn hynod falch o bob dim a gyflawnwyd, yn enwedig dewrder anhygoel y bobl ifanc, ac rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth o bob rhan o’r gymuned leol, y sector celfyddydau ieuenctid a’r wlad gyfan!”  

Mae Raven Drama wedi creu sesiynau ‘Cysylltu a Sgwrsio’, sydd mewn grwpiau caeëdig ac sy’n ddi-dâl. Mae’n fan a gefnogir lle gall myfyrwyr gwrdd, mewn lleoliad cyfforddus, a sgwrsio, rhannu gwaith, neu gael cyfle i wrando ar eraill. Mae sesiynau ‘Drama Dydd Iau Zoom’ sy’n canolbwyntio ar wahanol bynciau hefyd yn parhau i gael eu cynnal. 

Mae Fio yn cynnal yr her #FioPen2PaperChallenge - menter llunio llythyrau ar-lein i hyrwyddo ymwybyddiaeth ofalgar all-lein. Ymddangosodd y prosiect yn ddiweddar ar raglen ‘Wales Today’ y BBC, ac mae wedi lledaenu ledled y byd, gyda llythyrau wedi’u derbyn o Nepal, India a Somalia. Mae hefyd yn cynhyrchu A New Normal - cyfres ar-lein hwyliog sy’n archwilio pandemigau yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol, a grëwyd gan bobl ifanc. 

Mae Operasonic yn gweithio gyda Linc Cymru ac Ysgol Uwchradd Llyswyry i greu Rhith Opera Lysaght, a fydd yn dod â chantorion ifanc o Ysgol Uwchradd Llyswyry ynghyd mewn ffordd rithwir i berfformio caneuon y gwnaethant eu cyfansoddi gyda ni yn gynharach yn y flwyddyn, sy’n dathlu hanes y Sefydliad Lysaght yng Nghasnewydd. 

Mae Radio Platfform yn parhau i greu podlediadau a sioeau yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud ac mae’n helpu pobl ifanc eraill i wneud yr un peth. Mae’n cynhyrchu gwersi tiwtorial addysgiadol byr fel y gall pobl ifanc ddysgu sut i lunio cynnwys ar eu ffonau.

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn rhannu gwybodaeth wythnosol am y pethau digidol gorau i’w gweld, i’w darllen a’u dysgu, er mwyn sicrhau bod cantorion, actorion, dawnswyr a cherddorion ifanc a thalentog Cymru yn parhau i fod wedi’u hysgogi a’u hysbrydoli. Mae’r #NYAWOnlinePicks am ddim i bawb gael mynediad atynt ar ei wefan a’i sianelau cyfryngau cymdeithasol. Gyda chymaint o gynnwys yn cael ei rannu yn ystod y cyfnod hwn, mae dull dewis CCIC yn rhoi platfform hygyrch iawn i bobl ifanc o bob cwr o Gymru gael y seddau blaen i’r dosbarthiadau meistr, dramâu, cyfweliadau a chyrsiau am ddim rhyngwladol gorau, tra’i fod yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bawb ynghylch y cynnwys gorau un o fyd celfyddydol ardderchog Cymru.
 

Ymholiadau a chyfweliadauCeir rhagor o fanylion a darluniau yng nghylchlythyr y Rhwydwaith yma