Drwy gydol y pandemig, mae staff Plant y Cymoedd wedi gweithio’n ddiflino i ateb anghenion ei gymuned. Mae wedi darparu 20,000 cinio am ddim drwy’r prosiect ‘The Play Yard’ yn Nhreorci, a oedd yn cynnwys darparu gweithgareddau crefft a pharseli bwyd i bobl mewn angen.

Cefnogir “Puddle Jump” gan Gronfa Sefydlogi Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bellach, gyda chefnogaeth Cronfa Sefydlogi Covid-19 Cyngor Celfyddydau Cymru, mae Sparc – Prosiect Celfyddydau Ieuenctid Plant y Cymoedd – wedi ymuno â’u tîm Teuluoedd y Dyfodol i gyrraedd y teuluoedd sydd eu hangen fwyaf. Mae’r pandemig wedi cynyddu’r pryderon ynghylch llesiant cymdeithasol ac emosiynol plant, ac yn enwedig materion sy’n gysylltiedig â gwytnwch. Bydd plant wedi colli anwyliaid ac wedi profi lefelau uchel o straen, yn enwedig pan fydd teuluoedd dan bwysau.

Mae Puddle Jump yn brosiect dweud storïau therapiwtig sy’n cynnig cefnogaeth i deuluoedd mewn ffordd greadigol a llawn dychymyg. Mae’r teitl, ‘Puddle Jump’, yn cyfeirio at sut mae plant yn ymateb i alar a thrawma drwy neidio i mewn ac allan o’r profiad hwn.

Mae’r storïau a ddewiswyd wedi’u hysgrifennu’n arbennig i alluogi plant i archwilio’r teimladau hynny mewn ffordd hygyrch. O linyn anweledig sy’n ein cysylltu ni â’n hanwyliaid lle bynnag y maent, i dylluan sy’n canfod man poeni, maent yn archwilio byd o ddychymyg i ysbrydoli sgyrsiau am lesiant.

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Beth Caudle, sydd â dros ddeng mlynedd o brofiad o ddarparu prosiectau creadigol therapiwtig ar gyfer plant a theuluoedd ledled y DU. Bydd yn curadu cyfres o ddigwyddiadau ac adnoddau dweud stori ar-lein gyda’r tîm Teuluoedd y Dyfodol arbenigol i rymuso rhieni a gwarcheidwaid i gefnogi eu plant.  

Mae Beth yn egluro pwysigrwydd y gwaith hwn:

“Mae storïau’n declyn pwerus. Drwy ddweud storïau, gallwn helpu plant i brosesu profiadau a chanfod ffordd i ddechrau sgwrs ynghylch pethau neu deimladau y mae’n anodd siarad amdanynt weithiau.”

Bydd Beth yn arwain tîm o weithwyr llawrydd arbenigol a gomisiynwyd gan Sparc, gan ddefnyddio ei harbenigedd i drawsnewid storïau cyfredol a ddyluniwyd i helpu plant a’u teuluoedd i ymdopi â cholled, trawma a galar. Bu Sparc yn ymwybodol iawn o ba mor enbyd fu’r byd i weithwyr llawrydd hefyd yn y celfyddydau ac mae’n falch o allu cefnogi pobl broffesiynol hyfedr yn ystod yr cyfnod hwn, ar brosiect y maent yn angerddol iawn yn ei gylch. 

Fel y mae Miranda Ballin, Cyfarwyddwr Artistig Sparc, yn ei egluro:

“Rydym yn gweithio gyda gweithwyr llawrydd eithriadol sydd mor greadigol a llawn dychymyg, ac mae hyn yn gyfle i ddod â phobl gampus ynghyd i greu rhywbeth gwirioneddol arbennig. Allwn ni ddim disgwyl i rannu’r gwaith.”

Bydd yn cael ei rannu am y tro cyntaf ar 26ain o Awst am 11yb gyda theuluoedd a wahoddwyd (yn eu swigod cymdeithasol yng Nghanolfan Soar, Pen-y-graig - gan lynu at ganllawiau tyn Covid-19 a gymeradwywyd. Yma, bydd y teuluoedd yn cwrdd â storïwyr ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a baratowyd o flaen llaw.

Dyma gam cyntaf Puddle Jump, a fydd yna’n arwain at ddigwyddiad terfynol ym Mis Tachwedd a fydd yn dwyn ynghyd ymarferwyr proffesiynol o sectorau’r celfyddydau, iechyd a llesiant. Dyma gyfle i edrych ar arferion celfyddydol yn y dyfodol yng ngoleuni’r pandemig a datblygu dulliau newydd o gydweithio, gan ganolbwyntio ar anghenion plant, pobl ifanc a theuluoedd. Bydd y prosiect Puddle Jump yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr â gwaith y mae pobl ifanc yn eu harddegau wedi’i greu yn ystod yr amser hwn. 

Bydd storïau’n cael eu rhannu ar-lein hefyd fel adnodd fel y gall y tîm Teuluoedd barhau â’i waith hanfodol. Bydd y storïau’n cael eu cyflwyno mewn animeiddiad byr a ddarluniwyd yn hyfryd gan yr artist Angie Stevens ac a animeiddiwyd gan Guy Evans, Gweithiwr Celfyddydau Digidol Sparc. 

Byddant ar gael ar-lein (am gyfnod cyfyngedig – yn amodol ar gytundebau hawlfraint) ymawww.sparc.wales/cy/hafan, ac ar gyfrifon @WeAreSparc Facebook, Twitter ac Instagram.

 

Ymholiadau a chyfweliadau

I siarad â Plant y Cymoedd yn uniongyrchol am y prosiect hwn, ac i drefnu cyfweliadau a storïau nodwedd pellach, cysylltwch â Miranda@valleyskids.org.