Cyhoeddodd Ewrop Greadigol, rhaglen ariannu'r UE i gefnogi'r sectorau creadigol a diwylliannol, ganlyniadau Prosiect Cydweithrediad 2020 yn ddiweddar; cyllid cystadleuol sy’n cefnogi mentrau diwylliannol cydweithredol yng ngwledydd Ewrop.

Bydd dyfarniad o gyfanswm € 954,864 yn cefnogi dau Brosiect Cydweithrediad priodol sy'n cynnwys partneriaid o Gymru, yn cryfhau cysylltiadau Cymru - Ewropeaidd er gwaethaf ansicrwydd Brexit

Mae'r cyllid yn caniatáu i Goleg Celf Abertawe yn YDDS a Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau yn YDDS bartneru â sefydliadau a sefydliadau ledled Ewrop.

Mae YDDS yng nghwmni 22 o sefydliadau ledled y DU sy'n elwa o’r cyllid. Hyd at hyn, mae is-raglen Diwylliant - Ewrop Greadigol (2014-20) wedi cyfrannu €9,898,348 i brosiectau gyda phartneriaid o Gymru, i ymgymryd Prosiectau Cydweithredu, yn amrywio o'r celfyddydau perfformio i ddawns i lenyddiaeth a cherddoriaeth.

 

Coleg Celf Abertawe yn YDDS – Craft Hub

Mae Coleg Celf Abertawe yn partneru gydag wyth sefydliad i archwilio a dathlu cyfoeth Crefft, gan gynnwys gwydr, cerameg, gemwaith, gwaith maen, gwaith metal, tecstilau, dodrefn a disgyblaethau gwneud digidol.

Bydd y prosiect yn dogfennu ac yn gwarchod gwybodaeth, proses, sgiliau a chymhelliant gwneuthurwr Crefft, gan dynnu ar y dreftadaeth i wthio ffiniau Crefft, ac archwilio ffyrdd newydd ac arbrofol o wneud.

Bydd preswyliadau cyfnewid gwneuthurwyr, gweithdai hyfforddi ac addysg, arddangosfeydd, gwobrau crefft, cynadleddau, Gŵyl Grefft, Llyfrgell Deunyddiau ac Ystorfa Ddigidol amlgyfrwng agored yn rhoi cyfle i wneuthurwyr a chynulleidfaoedd ledled Cymru ymgysylltu â'r platfform rhyngwladol; ac elwa o’r arbenigedd a'r sgiliau cyfunol.

Dywedodd Dr Shelley Doolan, Uwch Gymrawd Ymchwil yn YDDS ar y prosiect yng Nghymru; “Mae hwn yn gyfle gwych i gydweithio ag ymarferwyr creadigol, ymchwilwyr a chymunedau ledled Ewrop, gan archwilio a dathlu cyfoeth Crefft - ei dreftadaeth yn ogystal ag arloesi cyfoes.

“Mae amrywiaeth ymarfer Crefft, agweddau a chymhellion ymarferwyr yn sicrhau bod Crefft yn parhau’n fyw ac yn berthnasol yn y gymdeithas gyfoes. Mae'n rhoi cyfle i hunanfynegiant, datganiad o greadigrwydd mewn cymdeithas sy'n cael ei dominyddu gan fasgynhyrchiad. Mae gwrthrychau crefft yn ffeindio cyseiniant gyda ni wrth iddynt adlewyrchu ein graddfa a'n galluoedd dynol, ein gallu i drin a thrawsnewid deunyddiau mewn ffyrdd yr ydym yn eu deall os nad ydym bob amser yn meistroli’n llawn.”

Partneriaid - Glasmalerei Peters (Yr Almaen); Tsaltampasi Apostolina a CO (Gwlad Groeg); Carlow County Council (Iwerddon); Materahub (yr Eidal); Designskolen Kolding (Denmarc); Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) (Norwy); Universidade Nova de Lisboa (Portiwgal); Craft Scotland (Yr Alban)

 

Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau (LAF) yn YDDS - LEILA

Mae LAF yn cychwyn ar brosiect 3-blynedd gyda phum partner i hyrwyddo, cyfieithu a chylchredeg llenyddiaeth Arabeg gyfoes, gyda'r nod o gynyddu ymwybyddiaeth a chyfieithu i ieithoedd Ewropeaidd. Bydd y bartneriaeth yn dwyn ynghyd rwydwaith o arbenigwyr o faes llenyddol Ewro-Arabaidd, yn darparu cyfleoedd meithrin gallu i gyfieithwyr, ac yn cyhoeddi catalog o deitlau argymelledig - Llyfrau Newydd mewn Arabeg.

Mae gan LAF brofiad helaeth o weithio'n rhyngwladol, gan gynnwys arwain a chydweithio mewn prosiectau eraill a gefnogir gan Ewrop Greadigol. Mae'r prosiect hwn yn gweld parhad y gwaith wedi cychwyn fwy na degawd yn ôl gan adeiladu cysylltiadau rhwng y byd Arabaidd ac Ewrop lenyddol. Bydd y profiad hwn yn sicrhau bod prosiect LEILA yn cyrraedd ac yn ymgysylltu â rhwydwaith bwysig o weithwyr proffesiynol ar draws y maes llenyddol Ewro-Arabaidd.

Dywedodd cyfarwyddwr Alexandra Büchler yn LAF “Rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o gonsortiwm LEILA ac edrychwn ymlaen at barhau â'n cydweithrediad Ewropeaidd trwy'r prosiect hwn a phrosiectau eraill. Rydym hefyd yn hapus iawn i weld Prifysgol Cymru'r Drindod Saint David, lle'r ydym wedi ein lleoli, yn arwain ar gydweithrediad diwylliannol Ewropeaidd yng Nghymru gyda dau brosiect llwyddiannus. "

“Mae'n hen bryd i ni ymgymryd y fenter yma, a byddwn yn gallu defnyddio ein harbenigedd a'n profiad helaeth yn cysylltu Ewrop lenyddol â rhanbarth MENA. Bydd y prosiect yn gwella darganfod llenyddiaeth gyfoes a ysgrifennwyd mewn Arabeg ledled Ewrop, a chreu rhwydwaith o weithwyr proffesiynol sydd â diddordeb mewn hyrwyddo ysgrifennu Arabeg, gan adeiladu cysylltiadau a synergeddau newydd.”

Partneriaid: iReMMO - Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient (Ffrainc); ATLAS - Cymdeithas CITL pour la hyrwyddo de la traduction littéraire (Ffrainc); Bozar - Centre for Fine Arts (Gwlad Belg); Éditions Elyzad (Tiwnisia); LitProm (Yr Almaen)

Mae’r garfan o Brosiectau Cydweithrediad yn 2020 yn cynrychioli rownd derfynol o gyllid Ewrop Greadigol roedd sefydliadau'r DU yn gymwys i gymryd rhan ynddo, fel rhan o raglen 2014-2020. Nid ydy’r DU yn edrych i gymryd rhan yn rhaglen Ewrop Greadigol yr UE o 2021.

O flwyddyn nesaf ymlaen bydd sefydliadau’r DU dal yn gallu cymryd rhan ym  Mhrosiectau Cydweithredu trawsffiniol, ond fel ‘partneriaid cyswllt’ y Drydedd Wlad, fel mae gwledydd fel Canada a Japan yn.

Mae Llywodraeth Cymru yn bartner yn Ddesg Ewrop Greadigol - DU, pwynt cyswllt y DU am wybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer gwneud cais i raglen Ewrop Greadigol yr UE.

Gallwch gysylltu â Katie James, Rheolwr Diwylliant Desg Ewrop Greadigol y DU – Cymru, Katie.james005@gov.wales i gael cyngor a gwybodaeth.

 

Lluniau - YDDS - 'llun gan Amanda Roberts’  a  ‘Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau – ArabLit’