Prif Weithredwr

£101,830 + pensiwn rhagorol. Efallai y bydd y Prif Weithredwr yn gymwys i gael bonws blynyddol ychwanegol, yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, ar ôl cwblhau'r holl amcanion strategol yn llwyddiannus.

Caerdydd

A ydych yn rhannu ein gweledigaeth o’r celfyddydau a ariennir yn gyhoeddus fel ‘er budd pawb’? Ydych chi'n gweld mynediad a rhagoriaeth greadigol yn datblygu law yn llaw? Yna helpwch ni i gyflawni ein gweledigaeth - ‘Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl’

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn bodoli i gefnogi a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru. Mae'n gwneud hynny er budd pobl ledled Cymru ac i hyrwyddo celfyddydau Cymru yn rhyngwladol. Wedi'i sefydlu gan y Siarter Frenhinol, mae hefyd yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, yn ddosbarthwr y Loteri Genedlaethol ac yn Elusen gofrestredig.

Mae rôl y Prif Weithredwr yn cynnig cwmpas a chyfle arbennig. Mae golygfa gelf fywiog yng Nghymru y mae angen arweinyddiaeth weledigaethol a chydweithredol ar ei datblygiad. Mae’r Cyngor Celfyddydau wedi ymrwymo i brif ffrydio'r celfyddydau yng nghymdeithas Cymru trwy ymrwymiad i gynhwysiant amrywiol a thrwy bartneriaethau arloesol, rhagorol yn y sectorau addysg ac iechyd.

Y Prif Weithredwr yw uwch aelod o staff y Cyngor Celfyddydau. Maen nhw'n arwain yr Uwch Dîm Arwain (UDA) pum person, a'r pedwar aelod arall yn Gyfarwyddwyr. UDA yw prif gorff gwneud penderfyniadau gweithredol y Cyngor. Ei rôl yw llunio amcanion a blaenoriaethau cyffredinol y Cyngor Celfyddydau, ac arwain y gwaith o gyflawni polisi. Mae UDA hefyd yn gyfrifol am reoli cyllid y Cyngor Celfyddydau, ei adnoddau a'i bobl yn effeithiol, gan sicrhau bod busnes y Cyngor yn cael ei reoli mewn modd atebol a phriodol.

Ffocws cyfredol y rôl - ac un sy'n debygol o barhau hyd y gellir rhagweld - yw rheoli ymateb y Cyngor i Covid-19. Mae hyn yn golygu eirioli i Lywodraeth Cymru dros anghenion ariannol sector y celfyddydau ac arwain ymateb y Cyngor i anghenion goroesi ac adfer artistiaid a sefydliadau celfyddydol.

Mae hon yn rôl gyhoeddus proffil uchel sy'n gofyn am arbenigedd, awdurdod a gwytnwch. Rydym yn chwilio am gyfathrebwr effeithiol, sy'n gallu ymateb yn ddeinamig i'r heriau strategol sy'n wynebu’r Cyngor Celfyddydau a sector y celfyddydau, yn enwedig mewn perthynas â datblygu mwy o fynediad cyfartal i'r celfyddydau.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad proffesiynol o weithredu ar lefel uwch reolwyr mewn amgylchedd sy'n gymhleth yn ariannol ac yn atebol i'r cyhoedd. Mae profiad o weithio yn y celfyddydau, diwydiannau creadigol neu'r sector diwylliannol yn hanfodol. Dylai ymgeiswyr fod yn gyfarwydd â chymhlethdodau a naws sut mae corff cyhoeddus yn trin ei berthynas â rhanddeiliaid allweddol, sef yr weinyddiaeth ddatganoledig yng Nghymru yn yr achos hwn. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos ymwybyddiaeth o nodweddion unigryw cymdeithas Cymru, gan gynnwys ei diwylliant dwyieithog. Byddai'r gallu i siarad neu ddysgu siarad Cymraeg yn ased pwysig.

Rydym yn cynnig ystod eang o fudd-daliadau gan gynnwys gwyliau hael a phensiwn cyflog terfynol.

Gellir lawrlwytho Pecyn Recriwtio cynhwysfawr, gan gynnwys amserlen a manylion ar sut i wneud cais, o http://aeminternational.co.uk/chief-executive-the-arts-council-of-wales/. 

I gael rhagor o wybodaeth am Gyngor Celfyddydau Cymru, ewch i https://arts.wales/cy

I gael trafodaeth gyfrinachol anffurfiol am y rôl, cysylltwch â'n hymgynghorydd recriwtio, Heather Newill, Cyfarwyddwr AEM International ar 01728 660026.

Dyddiad cau: 12:00 ganol dydd ar 19 Mawrth 2021

Dyddiadau cyfweld: 4ydd neu 5ed Mai 2021

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyflogwr cynhwysol, a dymunwn adlewyrchu'r cymunedau amrywiol yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae ceisiadau gan bobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol a grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu hannog a'u croesawu'n gynnes. Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ein nod yw cymryd camau cadarnhaol i sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei ddewis ar gyfer swyddi yn ôl eu haddasrwydd ar gyfer y rôl yn unig.