Mae Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn chwilio am ei Brif Swyddog Gweithredol nesaf. Hoffem glywed gennych os ydych yn angerddol am ddatblygu sector diwylliannol amrywiol, cynhwysol a medrus.

Sgiliau Creadigol a Diwylliannol

Prif Weithredwr
Lleoliad Hyblyg
Cyflog - oddeutu £70,000

Mae Sgiliau Creadigol a Diwylliannol (CCSkills) yn gweithio i greu sector diwylliannol teg, medrus, a chynhwysol yn y DU. Rydym yn cefnogi'r sector drwy siapio sgiliau, addysg, ac arferion gorau mewn cyflogaeth. Drwy raglen gyfunol o hyfforddiant, offer ac adnoddau, digwyddiadau, cefnogaeth un i un, diweddariadau'r sector ac ymchwil, rydym yn ysgogi gweithredu ac yn galluogi cyfleoedd dysgu sy'n hybu newid. Yn yr hinsawdd sydd ohoni, gellid dadlau bod ein gwaith yn bwysicach nag erioed. Wrth i'r DU wynebu ei lefelau uchaf o ddiweithdra yn ddiweddar a gweithrediadau'r sector diwylliannol wedi'u gwahardd i raddau helaeth, mae angen i ni yn fwy nag erioed fynd i'r afael â'r bylchau a'r prinder sgiliau i gynorthwyo cynaliadwyedd y sector yn y dyfodol.

Fel Prif Weithredwr byddwch yn arwain ein tîm bach a hyblyg ledled y DU, gan weithio gyda chyflogwyr diwylliannol ac ochr yn ochr â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys darparwyr addysg ac arbenigwyr gyrfaol, i ddarparu gwasanaethau sy'n cefnogi gweithlu diwylliannol y DU. Byddwch yn helpu i sicrhau ein bod yn gwarantu ar gyfer y sector y gronfa ehangaf o ddoniau, waeth beth fo'u cefndir, amgylchiadau personol neu gyflawniad addysgol blaenorol. Dyma gyfnod heriol, cyffrous i ymuno. Bellach mae diwydiannau creadigol y DU yn cyfrif am £111bn mewn gwerth ychwanegol gros bob blwyddyn. Cyn Covid-19 roeddem yn tyfu pum gwaith yn gyflymach na chyfradd yr economi ac yn darparu mwy na 2 filiwn o swyddi. Bellach, ni allwn ragweld sut beth fydd ein sector ar ochr arall y pandemig, ond gwyddom y bydd yn wahanol. O ganlyniad, mae angen rhywun sy'n gallu arwain drwy amwysedd, darparu gweledigaeth glir a chynnig cyfeiriad arnom. Rydym hefyd angen rhywun sy'n gallu cyflwyno ffordd wahanol o feddwl, dylanwadu ar lunwyr polisi a chyllidwyr.

Bydd gennych hanes blaenorol fel uwch arweinydd llwyddiannus, yn ddelfrydol yn y diwydiannau creadigol masnachol neu ddiwylliannol neu yn y system addysg ôl-16. Bydd gennych hefyd brofiad uniongyrchol o gyllid y sector cyhoeddus. Rydym yn awyddus i benodi rhywun sydd â'r gallu i gynhyrchu diddordeb, egni a momentwm o amgylch ein gweledigaeth a chenhadaeth drwy amrywiaeth eang o randdeiliaid mewnol ac allanol, a byddwch yn gallu arddangos eich gallu i reoli a dylanwadu ar berthnasoedd cymhleth. Yn strategol, arloesol a gyda ffocws ar effaith, byddwch yn allweddol wrth helpu i CCSkills greu'r amodau sy'n helpu'r genhedlaeth nesaf i hyfforddi ar gyfer y swyddi go iawn yn ein sector, sector sy'n arwain y ffordd, nid yn unig am ei allbynnau creadigol ond am y ffordd mae'n cefnogi mynediad teg at waith hefyd.

I ganfod mwy am y cyfle hwn ewch i'n safle micro yn https://green-park-jobs.co.uk/ccskills/ or contact Charities&SocialEnterprise@green-park.co.uk.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 08:00am Dydd Llun 13 Gorffennaf 2020

Dyddiad cau: 13/07/2020