Mae oriel yn  Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer mewn cynllun gwobrau sy'n dathlu'r rheini sy'n gwneud cyfraniad eithriadol i gelfyddydau a diwylliant sy'n addas i deuluoedd.

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yng nghanol y ddinas, a gynhelir gan Gyngor Abertawe, wedi'i rhestru yng ngwobrau Fantastic for Families 2020 fel un o'r lleoliadau celfyddydau gorau yn y DU sy'n diddanu teuluoedd.

Ar adeg pan fo COVID-19 wedi cyfyngu'n sylweddol ar y sector celfyddydol a diwylliannol, mae'r gwobrau'n dathlu'r cyfoeth o ddigwyddiadau a lleoliadau creadigol eithriadol sydd ar gael i deuluoedd.

Cydnabyddir y rheini a gyrhaeddodd y rhestr fer am y profiadau arbennig a ddarparwyd ganddynt i deuluoedd yn 2019.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae Oriel Glynn Vivian yn ased mawr i'n dinas, hyd yn oed ar yr adeg hon pan mae ar gau dros dro.

"Mae'n llawn cyfleoedd a photensial creadigol, ac mae'n fuddiol i'r sector celfyddydol a diwylliannol ehangach yn y ddinas a'r rhanbarth, yn ogystal ag i deuluoedd ac ymwelwyr ag Abertawe.

"Mae staff a chefnogwyr wedi gweithio'n galed yn ystod y pandemig i barhau i rannu eu mwynhad o arddangosfeydd yr oriel ar y we.

"Hoffwn eu llongyfarch am eu llwyddiant yn y gwobrau cenedlaethol hyn. Mae'n cryfhau Oriel Glynn Vivian ymhellach fel lleoliad a gydnabyddir yn genedlaethol."

Mae’r categori lleoliad gorau i deuluoedd yn dathlu lleoliadau â chyfleusterau sy'n addas i deuluoedd, y camau ychwanegol maent yn eu cymryd i ddiwallu anghenion amrywiaeth eang o deuluoedd a’r profiadau o safon uchel maent yn eu darparu i ymwelwyr.

Roedd gweithgareddau Oriel Glynn Vivian i deuluoedd cyn y cyfyngiadau symud yn cynnwys: creu gwisgoedd Calan Gaeaf a disgo'r angenfilod; diwrnod gŵyl i deuluoedd gyda phaentiadau troell nyddu, celf catapwlt a darluniadau robotaidd; dangosiadau ffilmiau i deuluoedd am ddim; creu cardiau Nadolig a thorch Nadoligaidd; ac anturiaethau a gweithdai morol ar gyfer Arrrt on the High Seas, rhan o ŵyl Bod yn Ddynol Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe.

Yn ogystal ag Oriel Glynn Vivian, llwyddodd Amgueddfa Forol Genedlaethol, Llundain, The Lowry, Salford, The Whitworth, Manceinion a Cast, Doncaster i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y gwobrau Fantastic for Families hefyd.

Bydd angen i enwebiadau pob sefydliad gael eu hadolygu’n awr gan feirniaid arbenigol o'r sector creadigol. Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi ym mis Medi.

Meddai Anna Dever, pennaeth Family Arts Campaign, "Mae wedi bod yn braf gweld cyniger o sefydliadau diwylliannol gwych yn cymryd rhan yng ngwobrau Fantastic for Families eleni.

"Gobeithiaf y gallwn helpu mwy o deuluoedd i ddarganfod rhagor o gyfleoedd creadigol ac ymwneud â'u sefydliadau celf lleol trwy dynnu sylw at y sefydliadau creadigol gwych sydd gennym yn y DU."

Rhagor: www.abertawe.gov.uk/glynnvivian

Diwedd

Nodiadau

Cefnogir Family Arts Campaign, y fenter fwyaf ar draws pob math o gelf ac sy’n fenter ar y cyd i gefnogi ymgysylltu diwylliannol ymhlith teuluoedd, gan Gyngor Celfyddydau Lloegr.  Fe'i rheolir gan The Albany (canolfan gelfyddydau a menter gymdeithasol yn Llundain) a chonsortiwm o bartneriaid yn y maes. Mae'r ymgyrch yn gweithio gydag arweinwyr ar draws pob math o gelfyddyd, gan gynnwys llyfrgelloedd ac amgueddfeydd, i gefnogi gwerth a phwysigrwydd cynnwys teuluoedd mewn creadigrwydd ac i ddarparu cefnogaeth ymarferol i wella mynediad a phrofiadau, â'r nodau canlynol: cynyddu faint o waith artistig o safon sydd ar gael i deuluoedd a'r amrywiaeth ohono; gwella ansawdd y profiadau i deuluoedd sy'n mynd i weithgareddau/digwyddiadau diwylliannol; gwella marchnata i gyrraedd teuluoedd mwy amrywiol. Mae gan 900 o sefydliadau diwylliannol yr achrediad Family Arts Standards a grëwyd ac a gyflwynwyd gan Family & Childcare Trust, ac mae 380 ohonynt hefyd wedi ymrwymo i'r Age-Friendly Standards, sy'n darparu arweiniad ar groesawu pobl hŷn i gael profiadau diwylliannol.