Mae Music Theatre Wales a’r London Sinfonietta yn cyflwyno AMAZON, comisiwn digidol newydd

Mae AMAZON – gwaith digidol newydd wedi ei gyflwyno a’i gomisiynu gan Music Theatre Wales a’r London Sinfonietta – wedi ei ryddhau heddiw fel rhan o Homemakers, sef cyfres o gomisiynau sy’n gwahodd artistiaid i greu gweithiau newydd yn eu cartrefi, ar gyfer cynulleidfa sydd yn yr un sefyllfa. Cynhyrchir Homemakers gan HOME, canolfan Manceinion ar gyfer diwylliant cyfoes rhyngwladol.

Hwn yw comisiwn digidol cyntaf Music Theatre Wales, a chrëwyd AMAZON gan y Cyfansoddwr Alex Ho a’r Gwneuthurwr Theatr Elayce Ismail, y ddau ohonynt yn cydweithio am y tro cyntaf. Eu thema yw taith i’r Amazon sy’n cymryd tro annisgwyl, ac maent wedi creu darn byr o theatr gerddorol sy’n cyfuno cerddoriaeth, testun a deunydd gweledol mewn  adlewyrchiad barddonol ar y byd rydym yn byw ynddo.

Dyw Alex Ho ac Elayce Ismail erioed wedi cwrdd wyneb yn wyneb. Doedd yr un o’r ddau wedi defnyddio Zoom cyn y cyfnod clo. Erbyn hyn maen nhw’n gwybod llawer iawn am du mewn cartrefi ei gilydd: ble mae’r signal gorau i’w gael, beth sydd i’w weld yn hongian ar gefn y drws, pa mor dda mae sŵn lorri’n bacio yn Llundain yn cario cyn belled â Chaergrawnt . . .

Allan o’r cyfarfodydd rhithiol hyn, a rhannu bywydau a syniadau, y crëwyd AMAZON. Mae’r broses o greu’r darn yn adlewyrchu profiadau’r ddau o’r cyfnod clo: daeth yr hyn a gychwynnodd fel myfyrdod ar atal amser a dymchwel gofod yn ymdrech i gysylltu â’r byd y tu hwnt i’w sgriniau a’r tu allan i’w ffenestri. Canlyniad hyn i gyd oedd cydweithrediad rhyfeddol a llawen a aeth â hwy ar daith i ochr arall y byd.

Mae comisiynau HOME yn cael eu hariannu’n llawn, ac yn cynnig cyfle i artistiaid arloesol herio’r diffiniad o berfformiad byw – boed hynny drwy ffrydio byw, recordiadau, gemau, straeon rhyngweithiol, cyfarfod yn bersonol, neu rywbeth cwbl wahanol.

Dywedodd Michael McCarthy, Cyfarwyddwr Artistig Music Theatre Wales: “Rydyn ni yn Music Theatre Wales, a’n cysylltiadau yn y London Sinfonietta, wrth ein boddau’n cael bod yn bartneriaid gyda HOME ar y rhaglen newydd ddychmygus hon. Mae comisiynu artistiaid i greu celf newydd ar gyfer y sefyllfa sydd ohoni yn beth hynod bositif i’w wneud, ac yn rhoi cyfle i ni ddatblygu ein gwaith perfformio ar blatfformau amgen.  Bu’n achos llawenydd i weld y ddau artist yn dechrau ar gyfnod o ddatblygu ar AMAZON. Gan ymateb i her greadigol HOME i greu rhywbeth a wnaed yn gyfan gwbl yn y cartref, mae Alex ac Elayce wedi llwyddo i ddatblygu darn o theatr gerddorol ddigidol sydd, tra’n ymddangos o’r foment rydyn ni ynddi ar hyn o bryd, wedi codi y tu hwnt i’r pedair wal lle cafodd ei greu er mwyn cymryd cipolwg byd-eang. Rwy’n ffyddiog iawn y bydd AMAZON yn goroesi’r cyfnod clo fel darn o gelf sy’n siarad gyda phawb ohonom.

Y funud hon, fe ddylen ni fod yn teithio’r opera ddiweddaraf i ni ei chomisiynu, sef Violet gan Tom Coult ac Alice Birch. Roedd hon i fod i gael ei premiere byd fel rhan o Ŵyl Aldeburgh, ein cyd-gynhyrchwyr, ac yna i deithio Cymru a Lloegr gyda pherfformiadau pellach yn yr Almaen. Rydym bellach yn cynllunio i lansio’r cynhyrchiad ym mis Ebrill 2021, ac yn teimlo’n obeithiol iawn y bydd hyn yn bosibl. Yn y cyfamser, mae creu AMAZON gan Alex ac Elayce yn eu gwaith cyntaf gyda Music Theatre Wales a’r London Sinfonietta fel ei gilydd, wedi cyflwyno ffordd newydd o weithio i ni. Mae wedi cynhyrchu darn newydd, ysbrydoledig, sy’n cynnal a datblygu MTW wrth i ni fentro i faes creu digidol am y tro cyntaf.”

Dywedodd Jude Christian, Cyfarwyddwr Cyswllt yn HOME: “Rydyn ni’n hynod falch o fod yn ymuno â’r fath grŵp pwerus o bartneriaid comisiynu, a gweld beth gaiff ei greu gan yr artistiaid gwych y byddant yn eu cynnwys.”

Gellir gwylio AMAZON ar wefan Home (https://homemcr.org/production/amazon/) gyda thocynnau ar gael ar drefniant ‘Talwch faint bynnag allwch chi’ gydag amcan bris o £10. Mae yna ystod o brisiau tocynnau ar gael, yn cynnwys £0 i annog cymaint o bobl ag sy’n bosibl i gael mynediad at gomisiynau Homemakers. Bydd yr holl arian a godir o werthu tocynnau yn cael ei rannu’n gyfartal, gyda 50% yn mynd yn syth i’r artist a 50% i gronfa ymateb Music Theatre Wales a’r London Sinfonietta i’w galluogi i barhau i gefnogi artistiaid a chomisiynau yn y dyfodol.