Gwahoddiad I dendro llunio cerrig milltir i brosiect ymchwil i ddatblygu model i fesur effaith gweithgarwch diwylliannol rhyngwladol ar nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

 

Cefndir

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yw asiantaeth ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Rydym ni’n rhoi cyngor a chymorth i artistiaid a sefydliadau celfyddydol o Gymru sy'n gweithio'n rhyngwladol. Rydym ni’n fan cyswllt ar gyfer sefydliadau ac asiantaethau artistig rhyngwladol sy'n gweithio yng Nghymru neu'n ymgysylltu â Chymru.

Ein diben yw:

 • sicrhau bod artistiaid o Gymru yn ymgysylltu'n rhyngwladol
 • helpu i ddatblygu a chyfoethogi ymarfer, gyrfa ac uchelgais artistig
 • tyfu cyfleoedd byd-eang newydd ar gyfer celfyddydau a diwylliant Cymru
 • buddsoddi mewn cydweithio artistig sy'n ysbrydoli pobl mewn gwahanol gymunedau yng Nghymru a’u cysylltu â’i gilydd

 

Y Cyd-destun

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddarn gwych o ddeddfwriaeth. Ei nod yw gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy weithredu datblygiad cynaliadwy. Mae gan bob un o'r 44 corff cyhoeddus yng Nghymru – gan gynnwys ninnau – ddyletswydd statudol i ymgorffori datblygiad cynaliadwy yn ein sefydliadau. Rydym ni’n falch o gefnogi dull arloesol Cymru o ymdrin â datblygiad cynaliadwy drwy wneud diwylliant yn bedwaredd golofn ochr yn ochr â chynaliadwyedd amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol.

Cyngor Celfyddydau Cymru yw’r asiantaeth i ddatblygu celfyddydau Cymru. Mae gan ei asiantaeth ryngwladol, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, swyddogaeth bwysig i wireddu'r saith nod llesiant. Mae gwaith Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cael ei lywio gan ein Strategaeth Ryngwladol a Chynllun Corfforaethol y Cyngor, Er Budd Pawb. Mae’r ddwy strategaeth yn nodi ein blaenoriaethau strategol i gyfrannu at y nodau llesiant. 

Rydym ni hefyd yn gweithio'n agos gyda’r Llywodraeth ar wahanol raglenni i gyflawni Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth Cymru.

 

Y Briff

Rhaid i arian cyhoeddus gael ei wario ar weithgarwch sy'n darparu'r budd diwylliannol, economaidd a chymdeithasol mwyaf posibl. Rhaid inni allu nodi effaith ein buddsoddiad o ran cyflawni ein blaenoriaethau. Felly mae’n bwysig monitro a gwerthuso’r gwaith o ddatblygu ein polisïau a’n prosiectau.

Yng nghyd-destun y coronafeirws, brecsit, ymgyrch Mae Bywyd Pobl Dduon o Bwys a'r argyfwng yn yr hinsawdd, mae'n bwysicach nag erioed y gallwn gyfiawnhau ein buddsoddiad a dal canlyniadau a straeon y gallwn eu defnyddio i fesur ei effaith ar yr agenda a'r economi lesiant.

Rydym ni’n dymuno comisiynu cerrig milltir i lywio'r gwaith o ddatblygu prosiect ymchwil fwy i ystyried y cwestiynau yma:

Pa fodel ymarferol yw’r gorau i fesur effaith diwylliant ar yr agenda lesiant? Fel astudiaeth achos, rhaid iddo ddefnyddio effaith gweithgarwch diwylliannol rhyngwladol ar Ddeddf Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol.

Sut y gall y model helpu unigolion a sefydliadau i ddeall eu cyfraniad at y nodau llesiant?

Bydd yn cynnwys:

 • Ymchwil pen desg cychwynnol i fodelau presennol ac enghreifftiau o ymarfer da i fesur effaith ddiwylliannol
 • Cynghori ar randdeiliaid a phartneriaid allweddol a datblygu cysylltiadau gyda nhw
 • Cysylltu â ni a'r sector celfyddydol ar draws pob celfyddyd i wneud asesiad cychwynnol o ba ddata sy'n cael ei gasglu ar hyn o bryd am fuddsoddi mewn gweithgarwch diwylliannol rhyngwladol
 • Arwain wrth ddatblygu a chyflwyno cynnig ymchwil gyda phartneriaid i ateb y cwestiynau uchod a chyflwyno’r cynnig i Ganolfan Polisi a Thystiolaeth y Diwydiannau Creadigol yn Ionawr 2021
 • Llunio cerrig milltir i lywio'r gwaith o ddatblygu'r prosiect ymchwil wedyn

 

Rhaid i’r cerrig milltir ein harwain at ddatblygu model gwerthuso sy'n bodloni'r gofynion yma:

 • Adeiladu ar yr argymhellion yn adroddiad Arad i werthuso ein Strategaeth Ryngwladol 2013-2018 (nid yw'r adroddiad ar gael i'r cyhoedd ond bydd ar gael i’r ymgeisydd llwyddiannus)
 • Bod yn ymarferol ac o bosibl yn drosglwyddadwy i unigolion a sefydliadau yn y sector, ac i feysydd eraill yn y celfyddydau a’r tu hwnt
 • Ein galluogi i werthuso ein gwahanol weithgareddau a buddsoddiadau prosiect ac yn y pen draw i adrodd am ein cynnydd yn ôl y saith nod llesiant
 • Llywio ein cynlluniau strategol a’n grantiau
 • Gweithio gyda’n system rheoli grantiau newydd a gaiff ei lansio erbyn Ionawr 2021

 

Amserlen

Rydym ni’n rhagweld y bydd y prosiect yn dechrau ym mis Hydref 2020 ac yn cael ei orffen cyn gynted ag y bo'n ymarferol ond cyn Mawrth 2021. Rhowch amserlen fanwl gyda'ch cyflwyniad.

 

Cyllideb

Gallwn ddarparu uchafswm o £5,000 (gan gynnwys TAW) i dalu am y gwaith. Ni fydd arian ychwanegol ar gael, felly cynhwyswch holl gostau'r prosiect yn eich cyllideb.

 

Ein Cyfraniad at y Prosiect

Byddwn ni’n rhoi mynediad at wybodaeth am weithgarwch diwylliannol rhyngwladol rydym ni wedi'i ariannu a’r ymchwil flaenorol rydym ni wedi'i chomisiynu. Lle y bo'n bosibl, byddwn ni’n eich helpu i gysylltu â sector y celfyddydau yng Nghymru.

 

Gofynion Adrodd

Cyswllt parhaus â rhai o’n swyddogion dros y ffôn/e-bost.

 

Allbynnau Disgwyliedig

1. Cerrig milltir i brosiect ymchwil i ddarparu model ymarferol i fesur effaith diwylliant ar yr agenda lesiant

2. Cyflwyno cynnig ymchwil gyda phartneriaid i Ganolfan Polisi a Thystiolaeth y Diwydiannau Creadigol yn Ionawr 2021

3. Os gofynnwn, cyflwyniad am y gwaith i’n swyddogion a rhanddeiliaid eraill

 

Croesawn y defnydd o ddulliau ymchwil creadigol ac adrodd straeon lle y bo'n briodol.

Eiddo Cyngor Celfyddydau Cymru fydd allbwn y comisiwn i’w ddefnyddio a’i ddosbarthu yn ôl ei ewyllys.

 

Gofynion Cyflwyno’r Cynnig

E-bostiwch eich cynnig at Judith Musker Turner: judith.muskerturner@wai.org.uk gan fanylu am y rhain:

 • Dull o ymgymryd â'r prosiect
 • Amserlen y prosiect, gan gynnwys y dyddiad gorffen
 • Manylion y bobl fydd yn gweithio ar y prosiect
 • Dadansoddiad o'r nifer gofynnol o ddyddiau gwaith a'r gyfradd ddyddiol
 • Y ffi, gan gynnwys TAW

 

Meini Prawf

Rhaid darparu tystiolaeth ymarferol o'r canlynol:

 • Dealltwriaeth o flaenoriaethau ac amcanion Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru
 • Dealltwriaeth drylwyr o Ddeddf Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol
 • Profiad o ymgymryd â phrosiectau tebyg
 • Y gallu i ddechrau'r gwaith yn gyflym a gweithio'n ddwys i gwrdd â’r dyddiad cau tynn
 • Methodoleg effeithiol sy'n cynrychioli gwerth da am arian
 • Hanes o gyflawni prosiectau cymhleth yn brydlon ac yn ôl y gyllideb

Ein swyddogion fydd yn penderfynu ynghylch rhoi’r gwaith ar ôl asesu pa mor dda mae’r cynigion yn cyd-fynd â gofynion y briff.

 

Manylion y Contract

Bydd y contract yn un cyfnod penodol. Dylai eich cyllideb gynnwys TAW (lle bo'n briodol) a chostau teithio a threuliau eraill a fydd yn codi o’r gwaith.

 

Rhagor o Wybodaeth

Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â:

Judith Musker Turner, Swyddog Datblygu

E-bost: judith.muskerturner@wai.org.uk

Ffôn: 02920 441 306

 

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau yw 5pm ar 30 Medi 2020 a chynhelir cyfweliadau yn ddigidol ar 8 Hydref 2020. Os nad ydych chi ar gael ar y dyddiad hwn rhowch wybod.

Ni fyddwn ni’n ystyried ceisiadau hwyr neu anghyflawn.