Parhau i ddysgu - Dysgu creadigol trwy'r celfyddydau

Wythnos diwethaf, roedd modd inni gyhoeddi ein cynlluniau ar gyfer cam dau Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau: Cynllun gweithredu ar gyfer Cymru.

Nawrgallwn ryddhau rhagor o fanylion ynglyn â sut y byddwn yn parhau i gefnogi ysgolion i barhau i ddysgu a rhoi’r celfyddydau a chreadigrwydd wrth galon addysg. 

Gweler isod gyfle i gymryd rhan yn y rhaglen.

---

Cefndir

Wrth i ni gyd addasu i ffyrdd newydd o weithio, rydym ninnau hefyd yn archwilio sut y gallwn gefnogi ysgolion i wireddu parhad dysgu trwy roi'r celfyddydau a chreadigrwydd wrth galon addysg. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru yn falch o gyhoeddi cynnig i ysgolion i fod yn rhan o Ysgolion Creadigol Arweiniol ar-lein.

Mae'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn rhoi cyfle i archwilio dulliau creadigol o addysgu a dysgu gyda chefnogaeth Arweinwyr Creadigol.

Mae pob prosiect yn unigryw ac wedi'u cynllunio i helpu i fynd i'r afael â heriau penodol, a heriau y gallai ysgolion a dysgwyr fod yn eu hwynebu sydd fel arfer wedi'u nodi yng nghynllun datblygu'r ysgol. Mae’n meithrin creadigrwydd dysgwyr a chodi cyrhaeddiad sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, sef Llythrennedd, Rhifedd a lleihau effaith amddifadedd. Yn ogystal, mae’r cynllun wedi cefnogi ysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

 

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol ar-lein

Byddwch yn gyfarwydd â'r cynllun a sut mae'n darparu cyfleoedd newydd i archwilio dulliau creadigol o addysgu a dysgu, gan gefnogi ysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Rydym nawr yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb gan Arweinwyr Creadigol i'n helpu i gyflwyno fersiwn ar-lein o Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol. Mae meithrin a datblygu creadigrwydd dysgwyr ac athrawon yn parhau i fod wrth wraidd y cynllun, ond rydym hefyd yn cynnig hwn fel cyfle i ysgolion fynd i'r afael â materion a heriau penodol y maent hwy a'u dysgwyr yn eu profi ar hyn o bryd.
 

Meini prawf cymhwysedd

 • Mae unrhyw Arweinydd Creadigol sydd wedi gweithio o'r blaen ar y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn gymwys i wneud cais. Mae hyn yn cynnwys Asiantau Creadigol ac Ymarferwyr Creadigol.
 • Mae'n rhaid eich bod wedi cael eich hyfforddi yn addysgeg y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol.
 • Rhaid i chi allu darparu tystiolaeth eich bod wedi gweithio gydag o leiaf 2 ysgol Greadigol Arweiniol.

 

Beth fydd yn ofynnol i chi ei wneud

 

 • Gweithio gydag athro dynodedig i gynllunio a chyflawni prosiect dysgu creadigol byr.
 • Cefnogi'r ysgol i fyfyrio ar yr hyn a gyflawnwyd trwy gymryd rhan.
 • Nodi sianeli cyfathrebu rhwng yr athro, gweithiwr proffesiynol creadigol a disgyblion.

Rydym yn rhagweld y bydd y prosiect yn cael ei ddarparu trwy 3 i 4 sesiwn ar-lein dros gyfnod o dair wythnos. Bydd angen i'r prosiect ystyried sut y gall disgyblion barhau i ddatblygu a rhannu eu gwaith a'u dysgu rhwng sesiynau.
 

Ffi

Telir ffi unffurf o £ 250 y dydd am hyd at 4 diwrnod i bob Arweinydd Creadigol i weithredu'r gofynion hyn.

 

Sut i wneud cais

Bydd angen i Arweinwyr Creadigol gyflwyno mynegiant o ddiddordeb o dan y penawdau canlynol:

 • Enw'r Arweinydd Creadigol
 • Eich cyfeiriad a'ch manylion cyswllt
 • Sut ydych chi'n bwriadu cyflwyno prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol ar-lein gydag ysgol?
 • Sut ydych chi'n bwriadu cyflwyno dulliau dysgu creadigol?
 • Sylwch ar nifer yr ysgolion rydych chi wedi gweithio gyda nhw yn y gorffennol fel rhan o'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol a rhowch enwau'r ysgolion hyn. Beth oedd eich rôl?
 • Pa ffurfiau celf y mae gennych ddiddordeb mewn gweithio ynddynt?

 

Dyddiad cau

Anfonwch eich mynegiant o ddiddordeb at dysgu.creadigol@celf.cymru erbyn 5pm dydd Gwener 1 Mai 2020 gan ddefnyddio'r llinell pwnc ‘Cais Arweinwyr Creadigol’.

Mae nifer y cynigion ar gyfer Arweinwyr Creadigol yn dibynnu'n llwyr ar nifer yr ysgolion sy'n gwneud cais. Felly, ni allwn warantu gwaith yn yr achos hwn. Byddwn yn paru ysgolion gydag Arweinwyr Creadigol mewn proses deg gan ddefnyddio ein gwybodaeth am y sector addysg ac o'r rhaglen ei hun.

 

Amserlen arfaethedig

 • Lansiad: 28 Ebrill
 • Dyddiad cau: 5pm dydd Gwener 1 Mai
 • Cysylltu gyda’r ymgeisydd llwyddiannus: wythnos yn cychwyn 18 Mai 2020
 • Cyflawni prosiect: rhwng dydd Llun 8 Mehefin - dydd Gwener 3 Gorffennaf (Yn ystod y cyfnod hwn, bydd ysgolion ac Arweinwyr Creadigol yn cynnal 3 i 4 sesiwn: 1 sesiwn yr wythnos. Gofynnwn i'r sesiynau hyn gael eu cynnal yn olynol).