Mae galwad agored Cronfa Arloesi Addysg Ffilm yn gwahodd cynigion i archwilio ffyrdd newydd i weithio a/neu brofi mathau gwahanol o gyflawni a fydd yn goresgyn rhwystrau i addysg ffilm yn ystod pandemig COVID-19.

Drwy’r adegau heriol yma, mae ffilmiau’n darparu cyfle i hysbysu, addysgu a chynnig adloniant, ac ymgysylltu â’r byd o’n hamgylch hyd yn oed. Mae addysg ffilm yn chwarae rôl allweddol yn y ffordd rydym yn ymwneud â’r byd. Mae’n creu sgiliau ar gyfer dehongli’r ddelwedd symudol ac yn archwilio sut caiff storïau eu hadrodd yn ogystal â chynnig cyfleoedd addysgiadol drwy gyfrwng hynod hygyrch ac amlweddog.

Gallai ceisiadau gynnwys gweithgareddau fel, ond heb fod yn gyfyngedig i,

  • dysgu o bell drwy ddarpariaeth ar-lein
  • datblygu adnoddau
  • hyfforddiant DPP

Gallai’r cynlluniau gael eu cynnal mewn amgylcheddau dysgu ffurfiol, fel ysgolion, neu ddysgu anffurfiol sy’n digwydd yn y cymunedau ehangach.

Mae’n bosibl y gallai elfennau arloesi sy’n cael eu hariannu drwy’r gronfa hon arwain at gais yn y dyfodol i Gronfa Prosiectau Addysg Ffilm, a bydd y dyddiad cau ar gyfer hynny yn nhymor yr hydref, 2020.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ganllawiau'r Gronfa Arloesi Addysg Ffilm yma.

Ceisiadau

Mae Ffilm Cymru yn gwahodd ceisiadau ar sail dreigl, rhwng nawr a 30ain Medi 2020, neu hyd nes bod yr arian i gyd wedi’i ddyfarnu. Mae modd cyflwyno Mynegiad o Ddiddordeb unrhyw adeg, ond nid hwyrach na 15fed Medi 2020.

Mae’r alwad ar agor i geisiadau sy’n gofyn am hyd at £2,500 (hyd at 75% o gyfanswm y costau) i gynorthwyo gweithgarwch sy’n digwydd yn ystod y flwyddyn ariannol, sy’n gorffen ar neu cyn 31ain Mawrth 2021.

Mae’r arian hwn sy’n cael ei gynnig yn cynnwys arian loteri, wedi’i ddirprwyo gan y BFI, ac mae Cyngor Celfyddydau Cymru a’r BFI yn cynorthwyo Ffilm Cymru i reoli’r gronfa hon. 

Dyddiad cau: 30/09/2020