Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi y bydd ein drysau'n ailagor yn ddiogel ar ddydd Mawrth 1 Medi, 9.30am - 3.30pm.

Mae iechyd a diogelwch ein hymwelwyr, y staff a'r gwirfoddolwyr yn brif flaenoriaeth, a byddwn yn cymryd pob cam sydd ei hangen i gadw pellter cymdeithasol, ac yn darparu mannau diheintio dwylo drwy'r holl adeilad. Rydym yn ddiolchgar iawn am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn, ac byddwn yn croesawu unrhyw feddyliau ac awgrymiadau wrth i ni ddysgu gyda'n gilydd.
 
Am i ni fod ar gau am 6 mis, rydym wedi dioddef ergyd ariannol sylweddol. Rydym yn ddiolchgar iawn am y cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Moondance, sydd wedi'n helpu i osgoi mynd i ddyled. Ond nawr, yn fwy nag erioed, mae angen eich cefnogaeth chi arnom i sicrhau y gallwn ffynnu o'r newydd. Byddem yn ddiolchgar am unrhyw rodd, o unrhyw faint, ac os gallwch roi rhodd, a fyddech yn ystyried rhoi rhodd reolaidd? Rydym yn deall yn iawn fod hwn yn gyfnod anodd i bawb. Felly yn lle rhoddion, beth am rannu ein postiadau, hoffi ein lluniau, a lledaenu'r gair bod eich canolfan gelfyddydau leol wedi ailagor, gydag wynebau siriol, er y tu ôl i fasgiau.
 
I ddathlu ein hailagor, rydym yn cynnal arddangosfa o waith o Gasgliad Parhaol Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, yn cynnwys gweithiau a gasglwyd, a roddwyd ac a gymynroddwyd ar hyd ein hoes. Nid yw rhai o'r gweithiau wedi cael eu harddangos ers blynyddoedd, felly rydym yn llawn cynnwrf wrth gael dod â’r gweithiau hyn allan o'r casgliad a’u harddangos yn ein prif oriel, yn cynnwys gweithiau gan Ernest Zobole,Toril Brancher, Jack Appletree, ac Terry Jones, ymhlith eraill.

Ni fyddai ailagor unrhyw Ganolfan Gelfyddydau yn gyflawn heb ailagor ein Caffi hyfryd hefyd. O 1 Medi ymlaen, byddwn yn cynnig gwasanaeth tecawê tan 2pm bob dydd, i ganiatáu amser ar gyfer glanhau dwfn. Unwaith eto, byddwn yn torri eich newyn neu syched gyda’n diodydd twym ac oer, ein pwdinau a’n Te'r Prynhawn bendigedig, sy'n berffaith ar gyfer unrhyw ddathliad sy’n cadw pellter cymdeithasol. Dyma'r ffordd fwyaf adfywiol o'n cefnogi – bydd pob pryniant yn ein helpu'n uniongyrchol i gadw'r goleuadau ymlaen, y rhaglenni addysg yn rhedeg, a'n harddangosfeydd ar agor ac am ddim i bawb.

 
Bydd Siop ein Canolfan Gelfyddydau ar agor o 1 Medi ar ei newydd wedd, a byddwn yn parhau i gynnig enghreifftiau o'r gwaith celf a chrefft cymhwysol gorau o Gymru a thu hwnt. Rydym yn cydnabod ac yn parhau i glywed gan nifer o artistiaid a gwneuthurwyr sydd wedi taro ar adeg ddrwg, ac mae prynu gweithiau celf a chrefft yn un o'r ffyrdd gorau o gefnogi artistiaid unigol yn uniongyrchol, ynghyd â'r sector creadigol cyfan sy'n cyfrannu'n sylweddol at yr economi bob blwyddyn.
 
Wrth i'n drysau ailagor, gofynnwn am eich amynedd a’ch dealltwriaeth. Gyda'n gilydd, gallwn barhau i ddathlu'r celfyddydau, i ysbrydoli gwneud ac i ddatblygu ein cynnig.