Mae Ballet Cymru yn chwilio am ei Gadeirydd nesaf, a fydd yn gweithio mewn partneriaeth â'r Cyfarwyddwyr Artistig a'r Bwrdd i gefnogi gweledigaeth y Cwmni, i wella ei enw da am ragoriaeth ac arloesedd artistig, i gyrraedd cynulleidfa gynyddol amrywiol, ac i sicrhau ei gydnerthedd ariannol.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr amlygu sgiliau cyfathrebu a chynrychioli neilltuol – ynghyd â'r gallu i ysbrydoli ac ennyn brwdfrydedd yn eraill, a hynny yn y Cwmni a'r tu allan iddo.

Yn gyffredinol, bydd angen i chi feddu ar rinweddau personol sy'n cynnwys egni, brwdfrydedd, didwylledd, goddefgarwch a thegwch; ynghyd ag anoddefgarwch yn achos bwlio a gwahaniaethu.

Mae Ballet Cymru yn bwrw iddi i geisio herio gwahaniaethu, a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y celfyddydau. Felly rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'n cymuned, yn cynnwys gan bobl niwro-amrywiol, Du, Asiaidd, ethnig-amrywiol neu anabl (ag abledd gwahanol).

Mae'r rôl yn wirfoddol, a ffefrir profiad blaenorol o fod ar fwrdd neu o fod yn Ymddiriedolwr.

GWNEUD CAIS

Llenwch y Chair Application Form_Cymu sydd ar gael i'w lawrlwytho o'n gwefan www.welshballet.co.uk gan ei chyflwyno, ar y cyd â'ch CV a/neu Ddatganiad Personol, ynghyd â'r Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, i jennyisaacs@welshballet.co.uk

DYDDIAD CAU: 12 CANOL DYDD DDYDD LLUN 14 MEDI 2020, FAN BELLAF

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ofynion arbennig neu anghenion o ran mynediad.