Dymunwn wneud ymaelodi ag AMA, a'u cyfleoedd hyfforddiant, yn fwy hygyrch i ystod ehangach o unigolion a sefydliadau yng Nghymru. Mae'r yma rhaglen ar gyfer arweinwyr sefydliadau celfyddydau, diwylliant a threftadaeth ar raddfa fechan.

Rydym yn darparu dwy fwrsariaeth ar gyfer y Rhaglen Datblygu ar Raddfa Fechan (sy'n rhedeg rhwng 13 -31 Gorffennaf 2020). Mae'r rhain ar gael i weithwyr proffesiynol y celfyddydau sy'n gweithio yng Nghymru.

Bydd y fwrsariaeth hon yn talu 100% o'ch cost cynadleddwr ac ni fydd yn rhaid i chi gyfrannu'r ffi arferol o £95 + TAW ar gyfer y rhaglen hon.

Mae'r rhaglen hon bellach yn cael ei darparu ar-lein ac mae'n cynnwys 18 awr o hyfforddiant a chefnogaeth wyneb yn wyneb dros dair wythnos. Mae'r rhaglen ar gyfer arweinwyr sefydliadau celfyddydau, diwylliant a threftadaeth sydd â deg neu lai o staff ac fe'i cynlluniwyd i helpu i fynd i'r afael â'r materion dybryd sy'n wynebu arweinwyr sefydliadau bach ar hyn o bryd.

Darllenwch y meini prawf llawn yma, a pheidiwch ag anghofio llenwi'r ffurflen gais erbyn 3 Gorffennaf 2020.