Cynllun pedair mlynedd (2014-2019) oedd Creu Cymunedau Cyfoes gyda'r nod o neud yn siwr fod celf yn chwarae rhan fwy canolog, mewn prosiectau adfywio lleol, arloesol.

Roedd y rhaglen yn edrych ar fodelau newydd ym meysydd adfywio, dylunio a rheoli llefydd cyhoeddus a chydweithio'n defnyddio'r celfyddydau.  Rhoddwyd grym i saith consortiwm gomisiynu priosectau yn eu hardaloedd gan ysbrydoli eu cymunedau i ail-ddychmygu eu hamgylchedd mewn modd creadigol.

Creu 
Datblygu a rhoi prosiectau ar waith ar gyfer artistiaid a grwpiau sy'n arloesol, yn gydweithredol a chreadigol  ac sy'n dylanwadu ar sut mae dechrau a chynnal cynlluniau adfywio. 

Cymunedau
Creu prosesau sy'n golygu fod cymunedau'n cael mwy o lais wrth adfywio a thrwy hynny, wella llesiant. 

Cyfoes 
Creu'r amodau sydd eu hangen ar gyfer prosesau mwy creadigol a gafaelgar ar gyfer y dyfodol.  


Y Cynlluniau

Cefnogwyd saith cynllun adfywio trwy Gymru.  Cafodd pob un gronfa o rhwng £199,445 a £585,000 gyda phwrs o £3m ar gyfer y cynllun cyfan:

 

  • Gweithredu Diwylliannol Llandudno (Call) CBC / Mannau Coll | Lost Spaces 
  • Grŵp Tai Coastal / O'r Orsaf i'r Môr
  • Cyngor Gwynedd / 'Yma wyf finnau i fod'  
  • Cymdeithas Gŵyl y Maendy (MFA) / Ffeindio'r Maendy 
  • Planed / Cymer
  • Cartrefi RhCT / Celfyddyd Ond nid Felly
  • Tai Cymunedol Tai Calon / Credu mewn Celfyddyd 

Er fod y cynlluniau i gyd yn dilyn y cyfarwyddiadau, roeddent yn amrwyio o ran maint ac amcanio. Roedd rhai ohonynt yn defnyddio perthnasau oedd yn bodoli eisoes ac eraill yn gychwyn ar berthnasau newydd rhwng sefydliadau ac artistiaid.

Roedd pwy oedd wrth y llyw yn amrywio hefyd gyda sefydliadau celfyddydol yn arwain rhai ohonynt. Prosesau creadigol oedd yn manteisio ar gryfderau'r gymuned oedd wrth wraidd rhai o'r cynlluniau tra 'roedd eraill yn canolbwyntio ar ganlyniadau mwy pendant o fewn adfywio'r cymunedau.

Myfyrio

Penderfynodd Cyngor y Celfyddydau gomisiynu’r Athro Paul Heywood, Deon Rhaglenni Academaidd yn University of the Arts: Central Saint Martins, i ysgrifennu darn myfyriol ar y rhaglen Creu Cymunedau Cyfoes. Mae Paul wedi bod yn ymwybodol o’r rhaglen ers Cam 1, ac mae wedi gweld y prosiectau'n tyfu ac yn datblygu.

Cyhoeddwyd y darn o waith yma ym mis Rhagfyr 2017.

Meddwl y tu hwnt i Linell yr Eira

Mae ‘Meddwl y tu hwnt i Linell yr Eira’ yn adlewyrchiad annibynnol gan Ruth Essex a Chris Coppock ar raglen Syniadau: Pobl: Lleoedd Cyngor Celfyddydau Cymru. Nod cyffredinol Ideas People Places oedd ymgorffori'r celfyddydau mewn ffordd ddilys ac ystyrlon mewn nifer o brosiectau adfywio cymunedol dychmygus, uchelgeisiol ac arloesol. Fe’i sefydlwyd yn 2015 ac mae ei etifeddiaeth yn parhau heddiw yn y 7 sefydliad.

Mae Ruth Essex yn ddatblygydd diwyllianol, ymgynghorydd ac artist oedd yn Rheolwr Rhaglen Allanol i Syniadau Pobl Llefydd.

Mae Chris Coppock yn guradur celfyddyd gyfoes, ymgynghorydd ac ymgyrchydd a weithiodd fel Arweinydd Creadigol i Arts + Minds, prosiect Syniadau Pobl Llefydd seiliedig ym Mlaenau Gwent.