Cefndir

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.

Rydym eisiau datblygu sector gerddorol fywiog a chynaladwy yng Nghymru trwy fuddsoddi mewn prosiectau a dulliau newydd o weithio a all gefnogi eich gyrfa ar adegau allwdedol yn eich datblygiad.

Rydym eisiau cefnogi ceisiadau oddi wrth artistiaid sy'n creu cerddoriaeth wreiddiol ac adeg allweddol o ran eu gyrfa. O ddweud 'cyfnod allweddol' tydym yn golygu eich bod wedi cymryd y fan lle eich bod ar fin medru llamu i fyny i'r cam nesaf yn natblygiad eich gyrfa.

Yn ogystal rydym yn dymuno cefnogi prosiectau a fydd yn cryfhau sylfeini'r sector gerddorol yng Nghymru, er enghraifft trwy ddatblygu a chynnig gwasanaethau newydd i'r sector. Rhaid i'r prosiectau hyn ddangos yn glir sut y byddant yn cael effaith hir-dymor a chynaladwy ar y sector gerddorol yng Nghymru.

Y mathau o bethau y medrwn eu hariannu

Mae manylion y ceisiadau y medrwn eu hariannu eu hamlinellu mewn mwy o fanylder ar ddogfen y trywydd Datblygu'r diwydiant cerddoriaeth i sefydliadau  (medrwch ddod o hyd iddo isod yn yr adran gymorth).

Y mathau o bethau nad oes modd i ni eu hariannu
 

  • Ceisiadau oddi wrth artistiaid sydd ar gychwyn eu gyrfa (rydym yn golygu artistiaid nad oes ganddynt ddeunydd wedi ei recordio, record trac byw, unrhyw ddrama radio, adolygiadau na chefnogaeth y dywydiant)
  • Ceisiadau oddi wrth artistiaid nad ydynt yn creu cerddoriaeth wreiddiol
  • Prosiectau nad ydynt yn dangos y byddant yn cael effaith sylweddol ar eich gyrfa ar ôl i'r prosiect gael ei orffen
  • Prosiectau sy'n canolbwyntio'n llwyr ar gyfansoddi a/neu recordio cerddoriaeth
  • Prosiectau sy'n canolbwyntio ar fynd ar daith yn genedlaethol neu'n rhyngwladol
  • Prosiectau sy'n parhau â gweithgarwch sydd eisoes yn cael ei wneud, ynteu yn gysylltiedig â'ch gweithgarwch arferol