Cefndir

Mae'r byd yn edrych yn wahanol iawn heddiw nag oedd cyn COVID-19. Mae llawer o leoliadau yn dal i fod ar gau ac mae gweithwyr llawrydd unigol heb waith. Felly, rydym yn chwilio am brosiectau sy'n ceisio mynd i'r afael â'r amodau newydd sy'n debygol o fodoli wrth i gyfyngiadau symud COVID-19 gael eu llacio. Nid 'busnes fel arfer' sydd dan sylw yma – yn hytrach, dyma gyfle i edrych o'r newydd ar sut y gallwn greu sector y celfyddydau cryf a chadarn sy'n adlewyrchu'n gywir yr ystod ehangaf bosibl o'n pobl a'n cymunedau yma yng Nghymru. Dyma rydym yn ei olygu pan soniwn am 'ailddechrau'.
 

Beth yw Cysylltu a Ffynnu?
 

 • Mae Cysylltu a Ffynnu yn ariannu'r gwaith o ddatblygu cynigion gan sefydliadau, unigolion a gweithwyr creadigol proffesiynol sy'n gweithio gyda'i gilydd. Rydym yn chwilio am brosiectau uchelgeisiol a chyffrous a arweinir gan artistiaid, sy'n canolbwyntio ar y gynulleidfa neu gyfranogwyr, ac sy'n ennyn diddordeb y cyhoedd.
   
 • Nod Cysylltu a Ffynnu yw creu cyfleoedd i artistiaid unigol a gweithwyr creadigol proffesiynol o bob cefndir weithio gyda sefydliadau partner creadigol. Hoffem i chi nodi ffyrdd newydd o weithio a fydd yn helpu i ddangos sut y gall y celfyddydau ateb heriau pandemig COVID-19.
   
 • Mae Cysylltu a Ffynnu yn cefnogi'r nodau yn ein cynllun corfforaethol, "Er Budd Pawb". Elfen hynod bwysig yw darganfod ffyrdd arloesol o weithio sy'n cynnig ymatebion newydd a chadarnhaol i'r angen i'r celfyddydau yng Nghymru ymateb mewn ffordd ymarferol ac ystyrlon i'r heriau a nodwyd gan Mae Bywydau Du o Bwys a #WeShallNotBeRemoved. Hon yw'r adeg i 'ailddechrau'.
   
 • Deallwn ei bod hi'n cymryd amser ac ymdrech i ddatblygu cynigion uchelgeisiol. Os mai megis dechrau dwyn eich syniadau a phartneriaid ynghyd yr ydych, gallwch wneud cais am gyllid datblygu fel bod gennych yr adnoddau i wneud hyn yn iawn.
   
 • Gallwch wneud cais am grant o £500 i £150,000. Gellir gwneud cais ar ddwy adeg wahanol yn 2020/21, a gellir gwneud ceisiadau pellach yn 2021/22. Bydd y ceisiadau nesaf yn agor ar 27ain Ionawr ac yn cau ar 17eg Chwefror. Bydd cyfleoedd pellach Cysylltu a Ffynnu yn hwyrach yn 2021. Bydd y rhaglen hon yn galluogi syniadau i ddatblygu'n naturiol dros gyfnod hwy. Cewch hyd at 24 mis i gyflawni eich prosiect os mai dyna sydd ei angen arnoch.
 • At ddibenion gweinyddol, bydd angen 'prif' sefydliad arnom i gyflwyno'r cais a rheoli'r cyllid ar ran partneriaeth y prosiect. Nid oes angen dewis y partner sy'n bennaf cyfrifol am gyflawni'r prosiect fel 'prif' sefydliad – byddem yn croesawu enghreifftiau lle yr arweinir gweithgarwch y prosiect gan artistiaid a gweithwyr creadigol proffesiynol.
   
 • Credwn y dylai cyllid cyhoeddus gyflawni diben diwylliannol a chymdeithasol. Felly, bydd disgwyl i bopeth a gefnogir drwy'r Gronfa hon ddangos ymrwymiad i egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 Llywodraeth Cymru a'r 'Contract Diwylliannol'.
   
 • Byddwn yn gwneud ein gorau i weithio gyda chi drwy'r prosiect, gan eich cefnogi lle y gallwn i gyflawni eich gweledigaeth.
    
 • Rydym yn anelu at benderfynu ar geisiadau o fewn 12 wythnos i'r dyddiad cau. Os bydd nifer y ceisiadau a gawn yn golygu na ellir cyflawni hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl.
   
 • Cyllideb y Gronfa hon yw £4 miliwn dros ddau gylch y flwyddyn ariannol hon. Mae hyn yn bosibl drwy arian wedi'i ddosbarthu gan Gyngor Celfyddydau Cymru o elw'r Loteri Genedlaethol.
   
 • Mae'n debygol y bydd cystadleuaeth am yr arian sydd ar gael ac efallai na fyddwn yn gallu ariannu'r holl geisiadau cymwys a gawn. Felly ni ellir gwarantu y bydd gwneud cais yn golygu eich bod yn cael yr holl arian, neu beth o'r arian, sydd ei angen arnoch.
   
 • Bydd ein penderfyniadau cyllido yn cael eu llywio gan unrhyw ganllawiau, polisïau neu gyfyngiadau COVID-19 a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru sy'n gymwys ar y pryd.
Dechrau

Maae'r gronfa yma bellach wedi cau.