Bob dydd, mae pobl ledled Cymru yn mwynhau’r celfyddydau ac yn cymryd rhan ynddynt. Rydyn ni’n helpu i gefnogi a thyfu’r gweithgarwch hwn. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy ddefnyddio’r arian cyhoeddus sydd ar gael i ni drwy Lywodraeth Cymru a thrwy ddosbarthu’r arian rydyn ni’n ei dderbyn gan y Loteri. Drwy reoli a buddsoddi’r arian yma mewn gweithgarwch creadigol, mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyfrannu at ansawdd bywyd pobl ac at les diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd Cymru.

Bob blwyddyn, rydyn ni’n derbyn Llythyr Cylch Gwaith oddi wrth ein prif gyllidwr, Llywodraeth Cymru.

Mae’r Llythyr Cylch Gwaith yn dweud beth mae Llywodraeth Cymru yn ei ddisgwyl gennym ni yn gyfnewid am yr arian cyhoeddus rydyn ni’n ei dderbyn. Mae’n nodi blaenoriaethau’r Llywodraeth a’r meysydd gwaith y cawn ein hannog i ganolbwyntio arnynt.

Mae hyn yn rhoi’r sail i’n Cynlluniau Corfforaethol a Gweithredol.

Cynlluniau Corfforaethol a Gweithredol

Mae gennym dair prif ddogfen.

Er budd pawb

Mae ein Cynllun Corfforaethol 2018-23: Er Budd Pawb yn ddatganiad o’r canlyniadau rydym ni’n gweithio tuag atyn nhw dros y pum mlynedd nesaf. Mae’n esbonio beth sy’n bwysig i ni ac yn rhoi amlinelliad o’r mathau o weithgarwch rydyn ni’n ceisio eu hannog. Fe welwch chi bwyslais cryf ar greu amgylchedd yng Nghymru sy’n helpu pobl greadigol i ffynnu. Ond fe welwch chi hefyd ymrwymiad i ehangu cynulleidfaoedd, gan sicrhau bod y trawstoriad mwyaf posib o bobl yng Nghymru yn elwa o’r celfyddydau.

Cynllun Gweithredol

Ein Cynllun Gweithredol sy’n ystyried bob blwyddyn y camau gweithredu penodol byddwn ni’n eu cymryd i ddiwallu ein hamcanion pum mlynedd.

Ysbrydoli

Ysbrydoli: Strategaeth Creadigrwydd a Chelfyddydau Cymru yw ein strategaeth i greadigrwydd a'r celfyddydau sy’n esbonio sut y byddwn ni’n datblygu celfyddydau Cymru.

 

Cynllun Corfforaethol 2018-23: Er budd pawb